Реалізація супроводу сімей в контексті особливостей дітей з помірною розумовою відсталістю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Анотація
В статті стверджується доцільність реалізації психолого-педагогічного супроводу сімей з урахуванням особливостей психічного розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю. Встановлено, що особливості психічного розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю, зумовлюють труднощі в процесі соціалізації дітей і наголошують на залежності дітей з помірною розумовою відсталістю від дорослих впродовж життя. Проаналізовано питання підвищення якості та ефективності навчально-виховної роботи із залученням до неї батьків дітей з помірною розумовою відсталістю у процесі її планування та реалізації. Визначено що основною формою надання допомоги батькам, які виховують дітей з помірною розумовою відсталістю, повинен стати спеціально організований процес реалізації психологопедагогічного супроводу сімей дітей з помірною розумовою відсталістю. Проаналізовано зміни у підходах до реалізації права на освіту дітей з помірною розумовою відсталістю в останніх нормативно-правових документах. Зазначено, що процес супроводу набуває особливого значення на етапі підготовки дітей з помірною розумовою відсталістю до навчання в спеціальному або масовому загальноосвітньому закладі та в період психологічної та соціальної адаптації розумово відсталої дитини до умов загальноосвітнього закладу, обраного батьками для навчання дитини.
The article states the feasibility of the implementation of psycho-pedagogical support of families taking into account features of mental development of children children with the moderate intellectual backwardness. It was found that the characteristics of mental development of children with moderate mental retardation, cause difficulties in the process of socialization of children, and dependent children celebrate with moderate mental retardation from the adults in their lifetime. Analyzed the issues of improving the quality and efficiency of educational work with the involvement of her parents of children with the moderate intellectual backwardness in the process of planning and implementation. It was determined that the main form of assistance to parents of children with the moderate intellectual backwardness must be specially organized process of implementation of psycho-pedagogical support families of children with the moderate intellectual backwardness. The changes in the approach to the realization of the right to education of children with the moderate intellectual backwardness in the latest legal documents. The author notes that accompany the process is particularly important at the stage of preparation of children with moderate mental retardation to learning in a special or mass educational institution in the period of psychological and social adaptation of mentally retarded children in terms of educational institution chosen by the parents for the child's education.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічний супровід, особливості розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю, сім‘ї дітей з помірною розумовою відсталістю, psychological and pedagogical support, families of children with moderate intellectual backwardness, especially the development of children with moderate mental retardation
Бібліографічний опис
Чобанян, А. В. Реалізація супроводу сімей в контексті особливостей дітей з помірною розумовою відсталістю [Текст] / А. В. Чобанян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Логопедія. Спеціальна психологія : збірник наукових праць / МОН України, НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 7. – С. 99–103.