Корекція звуковимови у студентів спеціальності спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)

Анотація
У статті актуалізовано проблему нормативності звуковимови майбутніх фахівців-логопедів у контексті їх професійної мовленнєвої компетентності. Наголошено, що порушення звуковимови у майбутнього вчителя-логопеда є неприпустимою професійною невідповідністю. Виявлено, що майже третина студентів-першокурсників мають певні порушення звуковимови і це можна розцінювати як перешкоду до подальшої професійної діяльності на посаді вчителя-логопеда. Авторами здійснено опис особливостей реалізації організаційних, етапних, змістовних та методичних компонентів корекційно-логопедичної роботи з дорослими людьми (студентами), а також представлено результати експериментальної системи корекційно-логопедичної роботи щодо корекціїї звуковимови у студентів спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія) в умовах закладу вищої освіти. Результативність покращення звуковимови автори пояснюють специфікою "перенавчання" дорослої людини та відношенням до корекційно-логопедичної роботи самих студентів.
The article actualizes the problem of normative sound pronunciation of future speech therapists in the context of their professional speech competence. It is emphasized that the violation of pronunciation in the future teacher-speech therapist is an unacceptable professional inconsistency. It was found that almost a third of first-year students have certain speech disorders and this can be seen as an obstacle to further professional activity as a teacher-speech therapist. The authors describe the features of the implementation of organizational, stage, content and methodological components of correctional and speech therapy work with adults (students), as well as the results of the experimental system of correctional and speech therapy work on speech correction in students majoring in Special Education (Speech Therapy) in higher education. . The authors explain the effectiveness of improving speech pronunciation by the specifics of "retraining" of an adult and the attitude to the correctional and speech therapy work of the students themselves.
Опис
Ключові слова
експериментальна система, заклад вищої освіти, корекційно-логопедична робота, студенти-логопеди, звуковимова, фонетична сторона мовлення, experimental system, institution of higher education, correctional and speech therapy work, students-speech therapists, sound, phonetic side of speech
Бібліографічний опис
Корекція звуковимови у студентів спеціальності спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) [Текст] / Л. В. Мороз, К. О. Зелінська-Любченко, Л. Л. Стахова, А. І. Кравченко // Modern Scientific Researches : International periodic scientific journal. – Мінськ, Білорусь : Yolnat PE, 2020. – Issue № 14, Part 3. – P. 16–21. – DOI: 10.30889/2523-4692.2020-14-03-016.
Зібрання