Логопедичний практикум в системі підготовки магістрів спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія)

Анотація
У статті висвітлено особливості викладання вибіркового освітнього компоненту «Логопедичний практикум» у СумДПУ імені А. С. Макаренка для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Освітній компонент відзначається своєю практичною спрямованістю. У результаті вивчення зазначеної навчальної дисципліни студенти мають володіти наступними уміннями: проводити аналіз мовленнєвих порушень; визначати зміст корекційної роботи; вибирати доцільні методи та прийоми логопедичного впливу при різних мовленнєвих порушеннях у дітей та дорослих; обирати доречну послідовність дій та продуктивно їх виконувати; проводити корекційну роботу з особами із мовленнєвими порушеннями різного віку. В рамках курсу студенти мають змогу працювати із особами з мовленнєвими порушеннями на базі Науковопрактичного центру кафедри логопедії а саме: спостерігати за проведенням консультацій, діагностики та занять фахівцями центру, а також брати участь в обговоренні виду та ступеня мовленнєвого порушення і здійснювати повноцінний логопедичний вплив. Зазначено, що освітній компонент «Логопедичний практикум» є важливим у процесі оволодіння фахом логопеда. Особливо значущим він є для студентів-магістрантів, що вступили в магістратуру за системою «перехресного вступу».
The peculiarities of the selective educational component teaching “Speech Therapy Workshop” at Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko for students of the second (master’s) higher education level are highlighted in the article. It is noted that the educational component is marked by its practical orientation. As this discipline studying result, students must have the following skills: analyzing speech disorders; determining the content, speech therapy choice of methods and techniques for various speech disorders in children and adults; choosing the appropriate sequence of actions and performing them productively; carrying out corrective work with persons with different ages speech disorders. It should also be noted that the new generation of special education specialists must implement modern models of end-to-end development, engage in research, research, innovation and practical activities, which is also possible as the studying result of the educational component “Speech Therapy Workshop”. In addition to theoretical training, students improve their skills in overcoming various speech disorders and have the opportunity to practice a number of classes on the basis of the Scientific and Practical Center of Speech Therapy Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, which specializes in providing speech therapy to all ages people with various psychophysical development disorders. This significantly enhances the effect of the theoretical material mastering. Master’s students have the opportunity to observe the consultations, diagnostics and classes of the center’s specialists, as well as to fully participate in the work. The working advantages in the center are that you can observe the work with people with different speech disorders diagnoses, as well as improving skills in working with different ages people. It is noted that the educational component “Speech Therapy Workshop” is extremely useful. Especially for undergraduate students who have entered the master’s program under the “cross-entry” system.
Опис
Ключові слова
освітній компонент, практична підготовка, логопедичний практикум, Науково-практичний центр кафедри логопедії, професійна підготовка, educational component, practical training, speech therapy workshop, Scientific and Practical Center of Speech Therapy Department, professional training
Бібліографічний опис
Логопедичний практикум в системі підготовки магістрів спеціальності 016 спеціальна освіта (Логопедія) [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко, Л. Л. Стахова, Л. В. Мороз // Actual Problems of the Correctional Education. – 2022. – Вип. 19. – С. 102–111. – DOI: 10.32626/2413-2578.2022-19.102-111