Методичні рекомендації з дисципліни «Організація туризму. Туроперейтинг»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Методичні рекомендації призначено для надання допомоги студентам денної та заочної форми навчання при вивченні дисципліни «Організація туризму. Туроперейтинг» згідно з чинними стандартами України. Видання містить розширений план лекційних занять, практичних робіт і вимоги до порядку їх виконання, питання щодо самоконтролю, тематику й вимоги до оформлення рефератів, критерії оцінювання, літературні джерела.
The methodical recommendations are intended to assist students with full-time and part-time forms of study while studying the discipline "Organization of Tourism. Touring "according to the current standards of Ukraine. The publication contains an expanded plan of lectures, practical works and requirements to the order of their execution, issues of self-control, subjects and requirements for the registration of abstracts, evaluation criteria, literary sources.
Опис
Ключові слова
організація туризму, туроперейтинг, туризм, основи туризмознавства, підготовка фахівців, заклад вищої освіти, tourism organization, tourism, tourism, basics of tourism studies, training of specialists, institution of higher education
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації з дисципліни «Організація туризму. Туроперейтинг» [Текст] : для студентів спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / уклад. О. В. Коваленко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, НН Інститут фізичної культури, Кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 47 с.