Правова держава: реалії та перспективи розбудови в умовах глобалізації

Анотація
У монографії проаналізовано основні аспекти впливу глобалізації на державно-правову сферу в Україні. Висвітлюються чинники, що сприяють втраті або зміцненню самобутності національної правової системи, призводять до трансформації, зміни й модернізації державно-правових інститутів, норм і відносин у рамках національного та наднаціонального права. Акцентується увага на тому, що для української правничої науки важливи-ми є гносеологічні розробки концептуального характеру щодо розуміння сутно-сті правової держави, її основних характеристик, можливостей адаптації поло-жень, що складають підґрунтя формування та функціонування правової держави до національних особливостей. Здійснено філософсько-правовий аналіз проблем формування правової держави та запропоновані напрями удосконалення процесу її функціонування.
The monograph analyzes the main aspects of the impact of globalization on the state and legal sphere in Ukraine. The factors that contribute to the loss or strengthening of the identity of the national legal system, lead to the transformation, change and modernization of state legal institutions, norms and relations within the national and supranational law are highlighted. Emphasis is placed on the fact that epistemological developments of a conceptual nature regarding the understanding of the essence of the rule of law, its main characteristics, possibilities of adapting the provisions that form the basis for the formation and functioning of the rule of law to national characteristics are important for Ukrainian legal science. The philosophical and legal analysis of the problems of formation of the rule of law is carried out and the directions of improvement of the process of its functioning are offered.
Опис
Ключові слова
глобалізація, globalization, спортивне право, sports law, ідеалістична концепція права, idealistic concept of law, інформаційні права, information rights, правова держава в Україні, rule of law in Ukraine
Бібліографічний опис
Правова держава: реалії та перспективи розбудови в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [гол. ред.: О. М. Іваній]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 117 с.