Ефективність використання спеціальних засобів у підготовці біатлоністів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стрілецька підготовка є невід'ємною частиною навчально-тренувального процесу біатлоніста. Щоб підвищити результативність стрільби, тренери часто використовують практику холостого тренажу, або так званої сухої стрільби, яка є одним із засобів тренувань біатлоністів. Мета – дослідити вплив вправ холостого тренажу (сухої стрільби) на розвиток стрілецьких навичок біатлоністів. Методи дослідження: аналіз професійної стрілецької літератури, що стосується біатлонної стрільби, тестування спортсменів за стрілецькими тестами, педагогічний експеримент, аналіз отриманих даних. У педагогічному експерименті взяли участь біатлоністи у віці 13–14 років. Було сформовано дві групи: контрольну та експериментальну. Групи були відібрані у двох різних спортивних закладах. Для дослідження було вибрано три показники: тренувальна стрільба, змагальна стрільба та стрільба на стрілецькому приладі «Скат» у положенні лежачи. Результати. Проведено аналіз професійної стрілецької літератури щодо використання засобів холостого тренажу (сухої стрільби) у підготовці біатлоністів. Розглянуто використання розробленої методики холостого тренажу (сухої стрільби) біатлоністами у навчально-тренувальному процесі. Проведено аналіз тестування біатлоністів, які лише перейшли до занять із малокаліберною зброєю. За чотири місяця тренувань із використанням засобів холостого тренажу відбулися зміни часу стрільби на тренуваннях і результативність стрільби на змаганнях у положенні як лежачи, так і стоячи. Скорочення цього часу свідчить про набуття автоматизації навичок стрільби. Також фіксувалося поліпшення навичок стрільби всіх досліджуваних у тесті на приладі «Скат». Висновки. Експериментальні дослідження свідчать про позитивний вплив використання засобів холостого тренажу на результативність стрільбі під час як тренувань, так і змагань. На більш суттєві результати в окремих біатлоністів могли вплинути більш часті практики стрільби та поводження зі зброєю.
Shooting Training is an integral part of the training process of a biathlete. To improve shooting performance, coaches often use the practice of shooting simulation or so-called dry shooting, which is one of the training tools of biathletes. The goal is to investigate the impact of shooting simulation (dry shooting) on the development of shooting skills of biathletes. Research methods: analysis of professional shooting literature related to biathlon shooting, testing of athletes according to shooting tests, pedagogical experiment and analysing of the received data. Biathletes 13–14 years old have taken part in the pedagogical experiment. 2 groups were formed – control and experimental. The groups were selected in two different sports facilities. Three indicators were chosen for the study: training shooting, competitive shooting and shooting on the Scat shooting device in the prone position. The results. An analysis of the professional shooting literature was carried out regarding the use of shooting simulation (dry shooting) in the training of biathletes. The use of the developed shooting simulation method (dry shooting) by biathletes in the educational and training process is considered. An analysis of the testing of biathletes who have just switched to training with low-caliber weapons has been carried out. During four months of training with the use of shooting simulation tools, there were changes in the shooting time, in training and shooting performance and in competitions in both lying and standing positions. The reduction of this time indicates the acquisition of automation of shooting skills. Also, improvement in the shooting skills of all subjects was recorded in the test on the Scat device. The conclusion. Experimental studies show the positive effect of using shooting simulation tools on shooting performance both during training and competitions. More significant results in individual biathletes could be influenced by more frequent shooting practices and handling of weapons.
Опис
Ключові слова
biathletes, dry shooting, shooting training preparation
Бібліографічний опис
Ворона В. Ефективність використання спеціальних засобів у підготовці біатлоністів [Текст] / В. Ворона // Олімпійський та параолімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. І. Атаманюк, Д. В. Бермудес, А. В. Гакман та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 3. – С. 10–13. – DOI: 10.32782/olimpspu/2023.3.2