Фразеологічні одиниці в українському політичному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті з’ясовано сутність поняття фразеологічні одиниці в українському політичному дискурсі. Досліджено значення фразеологічних одиниць в українському політичному дискурсі. Фразеологізми в канві сучасного політичного дискурсу міцно завоювали позиції дискурсивних формул, тобто певних мовних зворотів, характерних процесу комунікації, які завдяки імпліцитним властивостями образності дозволяють зробити комунікативну стратегію більш емоційною та додають напруженості в політичні заклики. Політик, що володіє навичками фразеологічної компетенції, здатний швидко завоювати увагу аудиторії і придбати статус «свого серед своїх », якщо він має здатність формулювати свою промову, вміло звертаючись до національних емоційно забарвлених мовних засобів, провідну роль серед яких відіграють фразеологічні одиниці.
The article clarifies the concept essence of phraseological units in the Ukrainian political discourse. The phraseological units significance in the Ukrainian political discourse is studied. Phraseologisms in the outline of modern political discourse have firmly won the position of discursive formulas, certain linguistic inversions characteristic of the communicative process, which due to the implicit properties of imagery allow to make communicative strategy more emotional and add tension to political appeals. A politician with phraseological skills is able to quickly gain the audience’s attention and acquire the status of “his own” if he has the ability to formulate his speech, skillfully turning to national emotionally colored language tools, among which the leading role is played by phraseological units.
Опис
Ключові слова
фразеологічні одиниці, фразеологізми, дискурс, український політичний дискурс, phraseological units, phraseologisms, discourse, Ukrainian political discourse
Бібліографічний опис
Касяненко, К. М. Фразеологічні одиниці в українському політичному дискурсі [Текст] / К. М. Касяненко ; наук. керівник В. В. Герман // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 70–74.