Основні етапи становлення медіакомпетентності студентів під час навчання в університеті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-02-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
У даній статті детально розглянуто такі поняття як «медіа», «медіаосвіта» та «медіакомпетентність». Також в роботі розкрито розуміння «медіакомпетентності студентів» як здатність особистості здійснювати культуросообразність видів діяльності на матеріалі засобів масової комунікації. У статті детально розглядаються основні етапи формування медіакомпетентності студентів у процесі навчання в університеті серед яких мотиваційно-діагностичний, аналітико-синтетичний, операційно – діяльнісний, оціночно-рефлексивний та професійно-ситуативний
This article discusses in detail such concepts as "media", "media education" and "media competence". The paper also reveals the understanding of "media competence of students" as the ability of the individual to carry out cultural diversity of activities on the material of the media. The article considers in detail the main stages of formation of media competence of students in the process of studying at the university, including motivational-diagnostic, analytical-synthetic, operational-activity, evaluation-reflexive and professional-situational
Опис
Ключові слова
медіакомпетентність, медіа, медіаосвіта, медіаосвітня діяльність, підготовка фахівців в університеті, культура, media competence, media, media education, media education, training at the university, culture
Бібліографічний опис
Стрельцова, В. В. Основні етапи становлення медіакомпетентності студентів під час навчання в університеті [Текст] / В. В. Стрельцова, О. В. Коваленко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – Вип. 68. – С. 63–65.
Зібрання