Law in Modern Society’s Conditions: Legal Discourse

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing
Анотація
The topicality of the study is determined by the permanence of the issue of understanding law, human rights as those phenomena that determine the rules of human coexistence in society, and ensure law and order. Additional factors of relevance are the challenges of the postmodern era that have affected all spheres of human life, including the realm of law. It is indicated that even today there is no single accepted understanding of law, there are lots of definitions of this concept. Quite often various social phenomena are called law. It is emphasized that an axiological meaning is inherent to law. Like any cultural phenomenon, law cannot but possess a value component. Even in conditions of legal positivism prevailing, normative prescriptions, formulated by public authorities, reflect the values of the respective society. It is noted that law is understood as the rules of behavior of the members of the relevant society that are closely related to morality and do not always have a textual form of reflection, moreover, they are largely implicit and require their own “finding” (permitting them to be objectified). These are the rules of behavior that ensure the proper functioning of society and its survival, and further development, protecting the axiological component of society. Law cannot be considered formally, outside the influence of culture; law is a social and cultural phenomenon and it should be studied as such. Accordingly, it becomes clear that it is not possible to make law by issuing a normative legal act. Law is a “living” and dynamic phenomenon.
Актуальність дослідження визначається постійністю питання розуміння права, прав людини як тих явищ, які визначають правила співіснування людей у суспільстві, забезпечують правопорядок. Додатковими чинниками актуальності є виклики епохи постмодерну, які вплинули на всі сфери людського життя, включно зі сферою права. Вказується, що навіть сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого розуміння права, існує безліч визначень цього поняття. Досить часто правом називають різні суспільні явища. Підкреслюється, що праву властивий аксіологічний зміст. Як і будь-який культурний феномен, право не може не мати ціннісної складової. Навіть в умовах панування правового позитивізму нормативні приписи, сформульовані органами державної влади, відображають цінності відповідного суспільства. Зазначається, що під правом розуміють правила поведінки членів відповідного суспільства, які тісно пов’язані з мораллю і не завжди мають текстову форму відображення, до того ж значною мірою неявні та потребують власного «знаходження» ( що дозволяє їх об’єктивізувати). Це правила поведінки, які забезпечують нормальне функціонування суспільства та його виживання та подальший розвиток, захищаючи аксіологічну складову суспільства. Право не можна розглядати формально, поза впливом культури; право є соціальним і культурним феноменом, і його слід вивчати як таке. Відповідно, стає зрозумілим, що шляхом видання нормативно-правового акта правотворити не можна. Право є «живим» і динамічним явищем.
Опис
Ключові слова
право, конституціоналізм, людські права, природне розуміння права, розуміння права, юридичний позитивізм, law, constitutionalism, human rights, natural understanding of law, understanding of law, legal positivism
Бібліографічний опис
Kuchuk, A. Law in Modern Society’s Conditions: Legal Discourse [Text] / A. Kuchuk // Law in the Postmodern Epoch: General Characteristics and Manifestation Particularities in Separate Law Branches : scientific monograph. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. – P. 334–361.