Лінгвостилістичні засоби створення ефекту ошуканого очікування в романі Д. Кіза «The minds of Billy Milligan» та їх переклад українською мовою

Анотація
Магістерська робота присвячена дослідженню закономірностей і механізмів відображення та створення ефекту ошуканого очікування в романі Д.Кіза «The minds of Billy Milligan» у мові оригіналу та підчас його перекладу українською мовою.
The master's thesis is devoted to the study of patterns and mechanisms of reflection and creation of the effect of deceived expectation in D. Keys's novel "The minds of Billy Milligan" in the source language and their translation into Ukrainian.
Опис
Ключові слова
ефект ошуканого очікування, лінгвостилістичні засоби, висунення, конвергенція, зчеплення, емоційна лексика, синтаксичний прийом, перекладацькі трансформації, effect of deceived expectation, linguostylistic means, foregrounding, convergence, coherence, emotional lexicon, stylistic device, translation transformations
Бібліографічний опис
Гацкевич, М. О. Лінгвостилістичні засоби створення ефекту ошуканого очікування в романі Д. Кіза «The minds of Billy Milligan» та їх переклад українською мовою [Текст] : магістер. робота / М. О. Гацкевич ; науковий керівник О. В. Багацька. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 89 с.