Організація самостійної діяльності здобувачів вищої освіти під час вивчення вищої математики в умовах дистанційного навчання

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті проаналізовано значення самостійної діяльності студентів у професійній підготовці, розглядаються найбільш поширені засоби дистанційного навчання для організацій самостійної роботи. Виявлено, що використання у освітньому процесі вищої школи новітніх інформаційно‐комунікаційних технологій, мобільних сервісів та всесвітньої мережі Інтернет стало необхідною умовою підготовки компетентного фахівця в умовах інформатизації суспільства. Зазначається, що організація самостійної діяльності студентів з використанням засобів дистанційного навчання допомагає індивідуалізувати процес навчання, застосовуючи окрему методику для кожного студента, що дозволяє враховувати його індивідуальні особливості, розвивати здібності, підвищувати якість засвоєння знань та необхідних умінь. Виявлені переваги впровадження в освітній процес поширених у світовій практиці середовищ дистанційного навчання, зокрема системи Moodle. Розглядаються можливості використання дистанційних курсів, створених у системі Moodle, для організації самостійної роботи студентів під час вивчення вищої математики. З’ясовано, що дистанційне навчання надає нові можливості для більш активного залучення студентів в освітній процес і має ряд переваг перед аудиторним навчанням при організації самостійної діяльності студентів. Інструментарій, який використовують при дистанційному навчанні сприяє формуванню у студентів позитивної мотивації до навчання, самореалізації, самовдосконалення і самоконтролю.
The current stage of the development of higher professional education is connected with the transition to the practical implementation of a new educational paradigm, which is aimed at creating an integral system of continuous education, at expanding the scope of independent activity of students in the conditions of involvement in the process of learning information and telecommunication computer technologies that form skills self‐organization and self‐education. Aim of the Study ‐ to determine the main forms and methods of organizing independent activities of higher education students in the conditions of distance learning. Research Methods: retrospective analysis, comparative analysis of literary sources, observation to identify the state of the problem in theory and practice, structural and systemic analysis and theoretical modeling. Results. One of the priority areas of state policy is the development of the information society in Ukraine and the introduction of the latest information and communication technologies (ICT) in all spheres of public life. The use of the latest information and communication technologies, mobile services and the worldwide Internet in the educational process of a higher school has become a necessary condition for the training of a competent specialist in the conditions of informatization of society. Therefore, new forms of education such as distance, electronic, mobile and other types of education are developing at a rapid pace. The organization of students' independent activities using distance learning tools helps to individualize the learning process, applying a separate methodology for each student, which allows taking into account his individual characteristics, developing abilities, and increasing the quality of assimilation of knowledge and necessary skills. Conclusions. Distance learning provides new opportunities for more active involvement of students in the educational process and has a number of advantages over classroom learning when organizing students' independent activities. The toolkit, which is used in distance learning, contributes to the formation of students' positive motivation for learning, self‐realization, self‐improvement, and self‐control.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, самостійна діяльність, студенти, здобувачі вищої освіти, дистанційне навчання, система Moodle, інформаційно‐ комунікаційні технології, independent work, independent activity, students, students of higher education, distance learning, Moodle system, information and communication technologies
Бібліографічний опис
Михайленко, І. Організація самостійної діяльності здобувачів вищої освіти під час вивчення вищої математики в умовах дистанційного навчання [Текст] / І. Михайленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 1 (125). – С. 310–323. – DOI 10.24139/2312‐5993/2023.01/310‐323