Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У бібліографічному покажчику систематизовано праці науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка за період 2013–2015 рр. Видання включає дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, статті з університетських наукових періодичних видань, бібліографічні видання. Вперше до покажчика включено бібліографічні описи навчально-методичних комплексів, створених в університеті. Видання з максимальною повнотою охоплює документи зазначеного періоду часу. Основними джерелами добору документів є електронний каталог Наукової бібліотеки та власні колекції авторів. Бібліографічний покажчик орієнтовано на науковців, викладачів, магістрантів, студентів, вчителів та бібліотечних фахівців.
The bibliographic index systematizes the scientists’ research papers of the Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko for the period of 2013-2015. The publication includes dissertations, thesis, monographs, textbooks, educational and teaching aids, materials of scientific and scientific-practical conferences, articles from the university scientific periodicals, bibliographic publications. For the first time, the index includes bibliographic descriptions of educational and methodological complexes created at the university. The publication completely covers the documents for the specified period of time. The main sources of document selection are the electronic catalog of the Scientific Library and their own collections of authors. The bibliography targets on scholars, lecturers, undergraduate students, students, teachers and library specialists.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, Сумський державний педагогічний університет, бібліографія праць викладачів, наукова діяльність, історичні науки, філософські науки, філологічні науки, фізична культура і спорт, фізико-математичні науки, природничі науки, мистецтвознавство, bibliography index, Sumy State Pedagogical University, bibliography of teachers' research papers, research activities, historical sciences, philosophical sciences, philological sciences, physical education and sports, physics and mathematics, natural Sciences, art studies
Бібліографічний опис
Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 рр.) [Текст] : науково- допоміжний бібліографічний покажчик. Вип. 6 : у 2-х ч. Ч. 1 (2013–2014 рр.) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад. В. В. Косенко ; відпов. ред. І. О. Железняк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 325 с.