Музично-естетичне виховання дітей середнього дошкільного віку засобами свят і розваг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі теоретично обгрунтовано та конкретизувано організаційно-методичні авпекти використання свят і розваг як засобів музично-естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку. На основі аналізу наукової педагогічної, психологічної, методичної літератури з'ясовано теоретичні основи музично-естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку. Визначено сутність музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку та його історико-культурні чинники. З'ясовано сутнісні характеристики сучасних дитячих свят і розваг як форм організації освітнього процесу, оптимального середовища для цілісного гармонійного розвитку дитини. Висвітлено специфіку музично-естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку, яка полягає в опорі на особливості їх психічного та фізичного розвитку Конкретизовано організаційно-методичні аспекти використання свят і розваг як засобу музично-естетичного виховання дітей середнього дошкільного віку: визначення методики підготовки сценарію свят або розваг, складання плану проведення; розподіл ролей між учасниками та виконавцями; попередня робота з вихователями, музичними керівниками й батьками; проведення репетицій; музичне та художнє оформлення; використання синтезу мистецтв та різних видів музичної діяльності.
The master's thesis theoretically substantiates and concretizes the organizational and methodological aspects of the use of holidays and entertainment as a means of musical and aesthetic education of middle school children. Based on the analysis of scientific pedagogical, psychological, methodological literature, the theoretical foundations of musical and aesthetic education of middle school children are clarified. The essence of musical and aesthetic education of preschool children and its historical and cultural factors are determined. The essential characteristics of modern children's holidays and entertainments as forms of organization of the educational process, the optimal environment for the holistic harmonious development of the child are clarified. The specifics of musical and aesthetic education of middle school children, which is based on the peculiarities of their mental and physical development The organizational and methodological aspects of the use of holidays and entertainment as a means of musical and aesthetic education of middle school children are specified: determination of methods for preparing a scenario of holidays or entertainment, drawing up a plan; distribution of roles between participants and performers; previous work with educators, music teachers and parents; conducting rehearsals; musical and artistic design; use of synthesis of arts and different types of musical activity.
Опис
Ключові слова
музично-естетичне виховання, свята, розваги, діти середнього дошкільного віку, musical and aesthetic education, holidays, entertainment, middle school children
Бібліографічний опис
Банна, Є. М. Музично-естетичне виховання дітей середнього дошкільного віку засобами свят і розваг [Текст] : магістер. робота / Є. М. Банна ; науковий керівник Л. В. Пушкар. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 84 с.