Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації

Анотація
У монографії проаналізовано основні аспекти впливу глобалізації на державно-правову сферу в Україні. Висвітлюються чинники, що сприяють втраті або зміцненню самобутності національної правової системи, призводять до трансформації, зміни й модернізації державно-правових інститутів, норм і відносин у рамках національного та наднаціонального права. Акцентується увага на тому, що українська правнича практика поступово відходить від нормативістського сприйняття права та імплементує положення природно-правової школи, яка ґрунтується на визнанні людської гідності та людсь-ких прав і передбачає обов’язок держави утверджувати ці права, відповідати перед людиною за свою діяльність. Здійснено філософсько-правовий аналіз «феномену» українських реформ. Надано практичні рекомендації з удосконалення вітчизняного законодавства.
The monograph analyzes the main aspects of the impact of globalization on the state and legal sphere in Ukraine. The factors that contribute to the loss or strengthening of the identity of the national legal system, lead to the transformation, change and modernization of state legal institutions, norms and relations within the national and supranational law are highlighted. Emphasis is placed on the fact that Ukrainian legal practice is gradually moving away from the normative perception of law and implementing the provisions of the natural law school, which is based on the recognition of human dignity and human rights and provides for the obligation of the state to assert these rights. . A philosophical and legal analysis of the "phenomenon" of Ukrainian reforms has been made. Practical recommendations for improving domestic legislation are given.
Опис
Ключові слова
глобалізація, globalization, торгівля людьми, human trafficking, динамічна безпека, dynamic security, корисливі злочини, mercenary crimes, кримінальна відповідальність, criminal liability
Бібліографічний опис
Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [гол. ред.: О. М. Іваній]. – Суми, 2018. – 128 с.