Міжконфесійна політика радянської влади на Сумщині у 1920-ті рр.

Анотація
На основі архівних матеріалів та напрацювань попередників розглянуто взаємовідносини радянської влади із різними напрямками у православної церкви у 1920-ті рр. на Сумщині. Особлива увага приділена з’ясуванню місця впливу міжконфесійної політики більшовиків на розкол православної церкви. Визначено особливості міжконфесійних відносин на Сумщині та місце влади у цих відносинах. Підкреслено, що стратегічною метою міжконфесійної політики більшовиків, як у СРСР в цілому, так і на Сумщині був розкол православної церкви з метою її дискримінації та самознищення із середини. Робиться спроба порівняти синхронізацію відносин держави із різними напрямами православ’я на всесоюзному та місцевому рівнях. Порівняно міжконфесійну політику більшовиків на різних територіях до складу яких входили землі сучасної Сумщини. Визначено, що впливало на цю політику у різних частинах області та відношення населення до даної ситуації. Висвітлено динаміку становлення та кількісних змін релігійних громад різних православних церков у 1920-ті рр. на території сучасної Сумської області. Значне місце в статті зайняли сюжети присвячені конфліктам між ними та визначенню у розвитку цих конфліктів засад, які провокувалися діями місцевої влади. Проаналізовано, як розкол православної церкви вплинув на становище різних її течій та релігію в цілому.
Based on the archival materials and the work of precursors, the relations between the Soviet authorities and different branches of the Orthodoxy in the 1920s were looked into. Particular attention is paid to finding out the place of impact of interconfessional Bolshevik policy on the split of the Orthodox Church. The special features of interconfessional relations in Sumy region and the place of authorities in these relationships are defined. It is emphasized that the strategic goal of interconfessional policy of the Bolsheviks, both in the Soviet Union in general and in Sumy region was the split of the Orthodox Church with the purpose of its discrimination and self-destruction from inside. An attempt to compare the synchronization of relations between the state and different brunches of the Orthodox at the Union and at local levels is made. The interconfessional policy of the Bolsheviks on various territories, that included the lands of modern Sumy region, is compared. It is determined what had the effect on this policy in different parts of the region and the attitude of the population to the situation. The dynamics of the formation and quantitative changes of religious communities of various Orthodox churches are highlighted. A significant place in the article is occupied by the plots devoted to the conflicts between them and defining of the foundations, which were provoked by the actions of local authorities, in the development of these conflicts. It is analyzed how the split of theOrthodox Church influenced the position of its various flows and religion in general
Опис
Ключові слова
православна церква, РПЦ, УАПЦ, обновленці, конфесії, розкол, радянська влада, репресії, протистояння, Orthodox Church, Russian Orthodox Church, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, Renovationists, confessions, split, Soviet government, repressions, confrontation
Бібліографічний опис
Оліцький, В. Міжконфесійна політика радянської влади на Сумщині у 1920-ті рр. [Текст] / В. Оліцький // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 13–14. – С. 79–87.
Зібрання