Педагогічна фасилітація у професійній підготовці майбутніх учителів математики засобами пакету MAPLE

Анотація
Формулювання проблеми. У системі професійної освіти майбутніх педагогів йде поступове накопичення досвіду по впровадженню фасилітативного підходу в навчальний процес, проте, на наш погляд, у сучасних дослідженнях вітчизняних науковців цьому питанню приділено недостатньо уваги. Зокрема, вимагає вивчення й осмислення використання фасилітативних технологій при викладанні математичних дисциплін та розроблення їх методичного наповнення. Матеріали і методи. Теоретичні: аналіз, систематизація та узагальнення педагогічних і психологічних досліджень щодо з’ясування змісту поняття «фасилітативний підхід»; моделювання для розробки моделі занять з математичного аналізу з використанням фасилітативного підходу в навчанні майбутніх учителів математики з використанням пакету MAPLE, SWOTаналіз. Емпіричні: педагогічне спостереження за навчальним процесом, аналіз якості та успішності навчання. Дослідження проводилось на базі СумДПУ імені Макаренка протягом 2020-2023 років. У дослідженні брали участь групи студентів 2-4 курсів, майбутніх вчителів математики, які налічують 10-16 осіб. Дослідження проводилося протягом двох років у першій половині навчального року, коли студенти вивчали курс математичного аналізу. Результати. Проведено SWOT-аналіз фасилітативних технологій. Представлено досвід використання фасилітативного підходу у навчанні майбутніх учителів математики при викладанні курсу математичного аналізу. Висновки. Фасилітативний підхід забезпечує вибір та реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій студентів, сприяє розвитку їх особистісних якостей. У підготовці вчителів математики однією з доречних технологій фасилітативного підходу є «Світове кафе»,
Formulation of the problem. In the professional education system of future teachers, there is a gradual accumulation of experience in introducing a facilitative approach into the educational process; however, insufficient attention is paid to this issue in modern research of domestic scientists. In particular, it requires studying and understanding the use of facilitative technologies in teaching mathematical disciplines and the development of their methodological content. Materials and methods. Theoretical: analysis, systematization, and generalization of pedagogical and psychological research on clarifying the meaning of the concept of "facilitative approach"; modeling for the development of a model of classes in mathematical analysis using a facilitative approach in the training of future teachers of mathematics using the MAPLE package, SWOT analysis. Empirical: pedagogical observation of the educational process, analysis of the quality and success of education. The study was conducted based on the Makarenko State State University during 2020-2023. Groups of 10-16 students and future mathematics teachers participated in the study. The study was conducted over two years during the first half of the academic year when students were studying a course in mathematical analysis. Results. A SWOT analysis of facilitative technologies was carried out. The experience of using the facilitative approach in teaching future mathematics teachers when teaching a course in mathematical analysis is presented. Conclusions. The facilitative approach ensures the selection and implementation of individual educational trajectories of students and contributes to developing their personal qualities. In the training of mathematics teachers, one of the relevant technologies of the facilitative approach is the "World Café" and the use of the computing capabilities of mathematical information systems, particularly the MAPLE program. The described facilitative approach has confirmed their effectiveness, which
Опис
Ключові слова
педагогічна фасилітація, професійна підготовка, майбутній учитель математики, пакет MAPLE, математичний аналіз, pedagogical facilitation, professional training, future, mathematics teacher, MAPLE package, mathematical analysis
Бібліографічний опис
Чкана Я. Педагогічна фасилітація у професійній підготовці майбутніх учителів математики засобами пакету MAPLE [Текст] / Я. Чкана, О. Мартиненко, І. Шишенко, О. Удовиченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – Вип. 5 (38). – С. 46–52. – DOI 10.31110/2413-1571-2023-038-5-007