Вплив практики Європейського суду з прав людини на національне право: пропедевтичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена з’ясуванню загальних аспектів впливу практики Європейського суду з прав людини на національну систему права. Вказуються, що не дивлячись на законодавче визнання цієї практики джерелом національного права, і до сьогодні в правовому дискурсі зустрічаються публікації про закон як єдине джерело права в Україні. Наголошується, що актуальність теми посилюється ефективністю діяльності Європейського суду з прав людини. Відзначається, що Україна приєдналась до вказаної Конвенції у 1997 році, взявши на себе зобов’язання реалізовувати її положення, імплементувати закріплені у ній вимоги у національне законодавство. Наголошується, що розглядаючи справу, Європейський суд з прав людини вдається до аналізу правового регулювання питання, що вирішується, у різних державах-членах Ради Європи, намагаючись з’ясувати наявність чи відсутність консенсусу з відповідної проблематики. Що, у свою чергу, виступає фактором гармонізації законодавства у межах держав Ради Європи. Додатковим фактором, що посилює означену тенденцію гармонізації законодавства є прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини. Зазначається, що рішення Європейського суду з прав людини передбачають вжиття державою не тільки індивідуальних заходів (зокрема, виплату справедливої сатисфакції), але і заходів загального характеру. Аналізується три напрями впливу практики Європейського суду з прав людини на національне право. При цьому вказується на окремі рішення Суду у справах проти України. Наголошується на впливі практики Суду як на окремі галузі права – кримінальне, кримінально-процесуальне, цивільне – так і на право загалом. Резюмується, що участь України у Раді Європи, взяття на себе зобов’язань з дотримання вимог Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та виконання рішень Європейського суду з прав людини є факторами змін національного права у контексті імплементації загальноєвропейських норм і концептів. Практика Європейського суду з прав людини відіграє важливу роль у зміні національної системи права як у частині розуміння самого права, так і через зміни ролі людських прав, які стають межами діяльності органів публічної влади, надаючи особі можливість діяти вільно
The article is devoted to elucidating the general aspects of the European Court of Human Rights practice’s influence on the national legal system. It is indicated that despite the legislative recognition of this practice as a source of national law, publications about the law as the only source of law in Ukraine are still found in the legal discourse. It is emphasized that the topicality of the topic is enhanced by the European Court of Human Rights activity’s efficiency. It is noted that Ukraine joined the specified Convention in 1997, taking upon itself the obligation to implement its provisions, and to implement the requirements fixed in it into national legislation. It is emphasized that when considering the case, the European Court of Human Rights resorts to an analysis of the legal regulation of the issue being resolved in various member states of the Council of Europe, trying to find out the presence or absence of consensus on the relevant issues. Which, in turn, acts as a factor in the harmonization of legislation within the Council of Europe member states. An additional factor strengthening the stated trend of harmonization of legislation is the precedent nature of the European Court of Human Rights decisions. It is noted that the European Court of Human Rights decisions provide for the state to take not only individual measures (in particular, the payment of just satisfaction), but also measures of a general nature. Three areas of the European Court of Human Rights practice influence on national law are analyzed. Herewith, individual decisions of the Court in cases against Ukraine are indicated. Emphasis is placed on the influence of the Court’s practice both on certain branches of law – criminal, criminal and procedural, civil and on law in general. It is summarized that Ukraine’s participation in the Council of Europe, taking on obligations to comply with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms requirements and the implementation of the European Court of Human Rights decisions are factors of changes in national law in the context of the European norms’ and concepts’ implementation. The practice of the European Court of Human Rights plays a crucial role in changing the national legal system, both in terms of the understanding of law itself, and through changes in the role of human rights, which become the limits of the public authorities activities, giving the individual the opportunity to act freely
Опис
Ключові слова
право, верховенство права, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, національне право, Рада Європи, rule of law, European Court of Human Rights, Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, national law, Council of Europe, law
Бібліографічний опис
Кучук, А. М. Вплив практики Європейського суду з прав людини на національне право: пропедевтичний аспект [Текст] / А. М. Кучук, В. М. Пекарчук // Прикарпатський юридичний вісник. – 2022. – № 4. – С. 17–21.