Узагальнені плани діяльності під час вивчення фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1998
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Людина формується як особистість і реалізує свої особистісні якості тільки у діяльності, у взаємодії з навколишнім світом та суспільством. Важко уявити собі зміну, перетворення, формування особистих якостей людини за межами її діяльності. Тому цілеспрямоване засвоєння учнями узагальненого досвіду людства, як підґрунтя формування його особистості, може бути ефективним при організації їх пізнавальної, перетворюючої, ціннісно-орієнтаційної, комунікативної діяльності на всіх етапах навчання.
Is formed as a person and realizing their personal qualities only activities, interaction with the environment and society. It is hard to imagine a change, transformation, formation of personal qualities of the person outside its activities. Therefore targeted students mastering the generalized experience of mankind, as the basis for the formation of his personality may be effective in organizing their cognitive, transformative, value-orientation, communication activities at all stages of education.
Опис
Ключові слова
формування, узагальнений план діяльності, компонент, діяльність, формування, пізнавальні завдання, formation, component, formation, general activity plan, activity, cognitive tasks
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Узагальнені плани діяльності під час вивчення фізики [Текст] / М. В. Каленик // Нові технології навчання : наук.-метод. збірник. – Київ : ІЗМН, 1998. – Вип. 23. – С. 95–104.
Зібрання