Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітаціїї

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
У збірнику розглянуті актуальні питання корекційно-розвивальної, психолого-педагогічної та реабілітаційної роботи серед осіб з психофізичними порушеннями; проблеми логопедичної допомоги дітям та дорослим, стан і перспективи оптимізації оздоровлення та реабілітації населення України, проблеми професійної підготовки, самовизначення та самовдосконалення спеціалістів у галузі логопедії та реабілітації, психологічний супровід осіб з порушеннями здоров’я.
The collection considers topical issues of correctional and developmental, psychological, pedagogical and rehabilitation work among people with psychophysical disorders; problems of speech therapy for children and adults, the state and prospects of optimizing the health and rehabilitation of the population of Ukraine, problems of training, self-determination and self-improvement of specialists in the field of speech therapy and rehabilitation, psychological support for people with disabilities.
Опис
Ключові слова
корекційно-розвивальна робота, психолого-педагогічна робота, реабілітаційна робота, логопедична допомога дітям, оптимізація, оздоровлення, реабілітація, професійна підготовка, самовизначення, самовдосконалення, психологічний супровід, порушення здоров'я, correctional and developmental work, psychological and pedagogical work, rehabilitation work, speech therapy for children, optimization, rehabilitation, rehabilitation training, self-determination, self-improvement, psychological support, health disorders
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації [Текст] : матеріали IV Всекраїнської студентської заочної науково-практичної конференції, 25 вересня 2020 року, м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін. ̶ Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. ̶ 144 с.