До проекту «База даних обрядового мелосу українців» (матеріали антологій «весілля» та «весільні пісні» : локалізація)

Анотація
У зв’язку з активізацією фольклористичних досліджень мелогеографічної тематики актуалізується проблема достовірності джерел, точності географічного походження матеріалів, які залучаються до аналітичної бази. Публікації фольклорних творів, зібраних протягом минулого, а то й позаминулого століття, становлять цінне джерело інформації для сучасних досліджень. Та їх використання часто потребує критичного опрацювання, зокрема, додаткових зусиль зі встановлення чи уточнення паспортних даних цих матеріалів. Для допомоги дослідникам пропонується географічний покажчик (каталог), що узагальнює відомості з двох найоб’ємніших в Україні друкованих зібрань весільних пісень, а саме антологій-двотомників «Весілля» (1970) та «Весільні пісні» (1982), де представлено більшість регіонів української етнічної території. Загальна кількість нотних записів у цих томах – понад 2500. Кількість населених пунктів, з яких вони походять – понад 300. Всі географічні назви, на які посилаються видання, перевірені й ідентифіковані в системі сучасного адміністративного устрою. Їх список з посиланням на відповідні номери творів дається в електронній версії Бази даних у форматі Excel (на доданому DVD), та друкується у вигляді алфавітного Реєстру. Локалізацію всіх встановлених пунктів нанесено на карту України з зазначенням статистики публікацій як за окремими поселеннями, так і з узагальненням за етнографічними зонами.
In connection with the activization of folklore investigations of the melogeographic themes the problem of sources credibility, accuracy of geographic origin of the materials attracted to the analytical base. Publication of the folklore works, collected during last or even before last centuries present the valuable source of information for modern investigations. But their application often requires critical processing, particularly, additional efforts for the ascertainment or refinement of these materials passport data. In order ot help the researchers it is offered a geographic guide (catalogue), which generalizes information from the two most sizeable in Ukraine published collections of wedding songs, namely two volume anthologies -- "Weddings" (1970) and "Wedding songs" (1982), where the majority of the regions of Ukrainian ethnic territory is presented. The total number of music scores in these volumes is over 2500. They come from over 300 human settlements. Al geografic names, that are referred to in the editions, are checked and identified in the system of modern administrative order. Their list with reference to the appropriate numbers of works are given in the database electronic version in the Excel format (on the additional DVD) and is published in the form of alphabetic register. Locations of all of the identified points are shown on the map of Ukraine with the indicated statistics of published works both for the separate settlements and with generalization by ethnographic zones.
Опис
Ключові слова
Україна, весільні мелодії, джерелознавство, географічний покажчик, база даних, статистика, Ukraine, wedding tunes, sourse study, geographic index, database, statistics
Бібліографічний опис
Гончаренко, О. До проекту «База даних обрядового мелосу українців» (матеріали антологій «весілля» та «весільні пісні» : локалізація) [Текст] / О. Гончаренко, К. Ільїна // Проблеми етномузикології. – Київ : НМАУ імені П. І. Чайковського, 2013. – Вип. 8, Кн. 4. – С. 180–187.
Зібрання