Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті описана модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності. У моделі відображена мета педагогічної діяльності, структурні компоненти готовності, етапи, відповідні блоки (цільовий, методологічний, організаційний, аналітичний та результативний). Модель підготовки включає діагностику результатів, що базується на критеріях і показниках готовності: особистісний критерій характеризується показником «Мотивація професійної діяльності», когнітивний критерій – показниками «Знання теоретичних основ візуалізації» та «Знання ЗКВ», процесуальний критерій – показниками «Моделювання образів» та «Відтворення образів ЗКВ», рефлексивний критерій – показником «Здатність до рефлексії». Дані показники визначають три рівні готовності майбутніх учителів інформатики до використання ЗКВ у професійній діяльності – низький, середній та високий.
This article describes the model of training future teachers of computer science for using tools of computer visualization (TCV) professional activity. The model reflects the purpose of pedagogical activity, the structural components of preparedness, the stages, the corresponding blocks (target, methodological, organizational, analytical and effective). The model of training includes the diagnosis of results based on criteria and indicators of readiness. The indicator «Motivation of professional activity» characterizes the Personal aspect. The Cognitive criterion – indicators "Knowledge of the theoretical bases of visualization" and "Knowledge of TCV". The procedural criterion – indicators "Modeling images" and "Creating images by TCV". Reflective criterion – the indicator "Ability to reflect". These indicators determine three levels of preparedness of teachers of future computer science for the use TCV in professional activities – low, medium and high.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, підготовка майбутнього учителя інформатики, модель підготовки майбутнього учителя, ЗКВ, візуалізація знань, засоби комп’ютерної візуалізації, professional training, training future teachers of computer science, model of training future teachers, knowledge visualization, tools of computer visualization
Бібліографічний опис
Безуглий, Д. С. Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності [Текст] / Д. С. Безуглий // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Харків : ТОВ «Видавництво НТМТ», 2018. – № 1 (87). – С. 245–254.
Зібрання