Специфіка відтворення образу художника в біографічних творах про Ван Гога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті в порівняльному аспекті досліджується специфіка відображення образу всесвітньо відомого художника Вінсента Ван Гога в романі «Жага до життя» американського письменника І. Стоуна та життєписі «Ван Гог. Іскріння» швейцарського письменника Ф. Пажака. З’ясовано, що в обох творах відомості про життя і творчість Ван Гога представлено повно, в хронологічному порядку, з акцентом на культурний, економічний стан Голландії, Франції, Англії, особливості розвитку світового мистецтва. Інтермедіальний сегмент – один із обов’язкових у творах про життєтворчість художника – у кожному з творів має свою специфіку. У романі І. Стоуна картини Ван Гога подано із зазначенням їхніх назв, із описом їх композиції, кольору, техніки виконання, часом із процесом їх написання тощо. Ф. Пажак представляє мальовану біографію, де авторський текст логічно супроводжується якісно виконаними авторськими графічними малюнками (інколи це копії робіт Ван Гога). Інтертекстуальну та інтермедіальну складові обох творів складають назви населених пунктів, де жив і працював Ван Гог, імена художників, назви творів (живописних, літературних), праць із історії мистецтва, дат, що фіксують події, детально описана творча лабораторія, колоритно наповнені фрагменти психології творчості митця тощо. У подачі образу протагоніста повість «Жага до життя» вирізняється діалогічністю та емоційністю нарації, а життєпис «Ван Гог. Іскріння» – стриманістю представлення матеріалу. У творах І. Стоуна та Ф. Пажака художньо представлено Ван Гога як вразливу, часом суперечливу та неврівноважену натуру, одержиму мистецтвом, як талановитого митця, котрий наполегливо шукав свій стиль, колір (поєднання кольорів), композицію полотна, настроєвість, був переконаний у необхідності чуттєвого відображення свого героя (простого селянина, робітника). Галерея другорядних героїв допомогла письменникам художньо відобразити емоційну складову творчого процесу Ван Гога, внутрішні структури художника, зауважити на складних стосунках протагоніста зі світом.
In the article, in a comparative aspect, we explored the specifics of the image of the world-famous artist Vincent van Gogh in the novel «Lust for Life» by the American writer I. Stone and the biography «Van Gogh. Sparking» by the Swiss writer F. Pajak. It was found that in both works information about the life and work of Van Gogh was presented fully, in chronological order, with an emphasis on the cultural and economic state of Netherlands, France, England, and the development of art world . The intermediate segment is the obligatory one in the works about the artist’s life; each of the works has its own specifics. In I. Stone's novel Van Gogh's paintings were presented with their names, with a description of their composition, colour, technique, sometimes with the process of their painting, etc. F. Pajak presented a painted biography, where the author's text was logically accompanied by high-quality author's graphic drawings (sometimes these were copies of Van Gogh's works). The intertextual and intermediate components of both works were contained the names of the localities where Van Gogh had lived and worked, the names of artists, the names of works (paintings, literature), works on the art history, dates that recorded events, detailed description of the creative laboratory, colorful fragments of creative psychology artist, etc. In presenting the image of the protagonist, the novel «Lust for Life» was characterized by dialogic and emotional narrative, but the biography «Van Gogh. Sparking» – by the restraint of the material presentation. In the works of I. Stone and F. Pajak, Van Gogh was artistically presented as a vulnerable, sometimes controversial and unbalanced person, obsessed with art; as a talented artist who persistently searched for his own style, colour (combination of colours), composition, mood; was convinced of the need sensual reflection of his hero (simple peasant, worker). The gallery of minor characters helped the writers to artistically depict the emotional component of Van Gogh's creative process, the artist's internal structures, to notice the protagonist's complex relationship with the world.
Опис
Ключові слова
біографічна проза, порівняння, інтермедіальність, інтертекстуальність, концепція героя, художник, кольористика, biographical prose, comparison, intermediality, intertextuality, hero's conception, artist, colouristics
Бібліографічний опис
Горболіс, Л. М. Специфіка відтворення образу художника в біографічних творах про Ван Гога [Текст] / Л. М. Горболіс // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика»,2022. – Том 33 (72), № 1, ч. 3. – С. 89–94.
Зібрання