Технології масової маніпуляції в сучасному науковому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті узагальнюються існуючі думки щодо визначення сутності, змісту і ролі маніпуляції та технологій масової маніпуляції, з’ясовано їх системні відношення як фактору зовнішнього впливу на поведінку людини. Основний акцент зроблено на аналізі основних процесів, що відбуваються в суспільстві на тлі розвитку і впровадження технологій масової маніпуляції. Наголошується увага на тому, що технології масової маніпуляції, незважаючи на свої соціальні аналоги, є оригінальним феноменом сучасного суспільства, який базується на різних способах програмування психіки, пропаганді навіювання, НЛП, PR, волі до влади і прагнення до наживи суб'єктів цих технологій, а також специфічних умовах розвитку суспільства. Доводиться, що знання означених технологій дозволяє розробляти програми із запобігання маніпуляційного впливу, що є особливо актуальним при виборі комплексу прийомів і способів самооборони.
The article summarizes the existing views on the definition of the nature, content and role of manipulation and the technologies of mass manipulation; it is shown their systemic relations as a factor of external influence on human behavior. The main emphasis is on the analysis of the specific manifestations of mass manipulation techniques, which include Нi-Нume technologies, marketing, information and psychological technologies, computer modeling, monitoring, information analytics, advertising, PR-technologies, etc. There is the analysis of the main processes, which taking place in society on the background of the development and implementation of mass manipulative technologies. It is noted the attention on technologies of mass manipulation, despite their social counterparts, are the original phenomenon of the modern society, which is based on different methods of programming of the psyche, propaganda suggestion, NLP, PR, the will to power and the desire for profit subjects of these technologies, as well as the specific conditions of development of society. It is proved that the knowledge of these technologies allows developing programs for preventing manipulation influence, which, incidentally, cannot be universal, that is particularly important when choosing the set of techniques and methods of self-defense.
Опис
Ключові слова
маніпуляція, технології масової маніпуляції, hi-hume технології, реклама, PR-технологіі, моніторинг, комп’ютерне моделювання, ідентичність, manipulation, mass manipulation technologies, Нi-Нume technologies, advertising, media, PR-technologies, monitoring, computer modeling, identity
Бібліографічний опис
Зленко, Н. М. Технології масової маніпуляції в сучасному науковому дискурсі [Текст] / Н. М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 109–120.