Латиноамериканська політика США ХІХ – початку ХХ

Анотація
Дипломна робота розміщена на 79 сторінках, складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Метою роботи є з'ясування характеру зовнішньої політики та особливостей діяльності дипломатії США, щодо країн Латинської Америки. Об'єктом виступає політика США в Латинській Америці у ХІХ на початку ХХ ст. Предметом дослідження являються взаємовідносини між урядами США та державами Латиноамериканського регіону, формування політики панамериканізму. У першому розділі висвітлено експансія США в країни Латинської Америки на початку ХІХ століття. У другому розділі описано становлення міжамериканської системи відносин у середині ХІХ ст. У третьому розділі проаналізовано позицію США щодо Латинської Америки на початку ХХ ст.
Thesis is placed on 79 pages, consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of sources used. The aim of the work is to clarify the nature of foreign policy and the peculiarities of US diplomacy in Latin America. The object is US policy in Latin America in the nineteenth and early twentieth centuries. The subject of the study is the relationship between US governments and countries in the Latin American region, the formation of pan-Americanism. The first chapter covers the expansion of the United States into Latin America in the early nineteenth century. The second section describes the formation of the inter-American system of relations in the mid-nineteenth century. The third section analyzes the US position on Latin America in the early twentieth century.
Опис
Ключові слова
невтручання, доктрина Монро, панамериканізм, зовнішня політика, дипломатія, non-interference, Monroe doctrine, pan-Americanism, foreign policy, diplomacy
Бібліографічний опис
Макаренко, О. В. Латиноамериканська політика США ХІХ – початку ХХ [Текст] : магістер. робота / О. В. Макаренко ; науковий керівник В. В. Сокирська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 82 с.