Організація методики покращення фізичних якостей студентів-футзалістів

Анотація
У статті розглядається організація тренувального процесу футзалістів, охарактеризовані завдання та методи трену-вального заняття. Мета роботи – дослідити та впровадити у тренувальний процес методику покращення фізичних якостей студентів-футзалістів, які займаються у групі підвищення спортивної майстерності «Футзал» закладу вищої освіти. Методологія статті складається із здійсненого викладу результатів теоретичного дослідження щодо вивчення тренувального процесу футзалістів. Проаналізовано та доведено, що наявний тісний взаємозв’язок між руховими якостями і здібностями, оскільки вони і є фундаментом у координації фізичної та технічної досконалості. Розкрито методику покращення фізичних якостей у тренувальному процесі, яка базувалася на робочій програмі навчальної дисципліни «Футзал та методика його викладання» для студентів групи підвищення спортивної майстерності ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка, навчально-методичній документації тренерів ДЮСШ та науковців. За результатами дослідження проведений аналіз результатів загальної та спеціальної фізичної підготовленості футзалістів протягом досліджуваного періоду. Зроблені висновки, що під час навчально-тренувального процесу у закладах вищої освіти їхня фізична підготовка у групі підвищення спортивної майстерності з футзалу повинна мати більш виражену спеціалізовану спрямованість, ніж це було на попередніх етапах спортивної підготовки. Основна увага приділяється переважному розвитку сили та витривалості, але необхідне подальше покращення таких якостей, як швидкість, спритність та гнучкість.
The article deals with the organization of the training process of futsal players, characterized tasks and methods of training sessions.The stated purpose of the work is to investigate and introduce into the training process the methodology of improving the physical qualities of futsal students who are engaged in the group of improving sportsmanship “Futsal” of the institution of higher education. The methodology of the article consists of a summary of the results of a theoretical study on the study of the training process of futsal players. It has been analyzed and proven that there is a close relationship between motor qualities and abilities, as they are the foundation in the coordination of physical and technical excellence. The method of improving physical qualities in the training process was revealed, which was based on the work program of the educational discipline “Futsal and its teaching methods” for students of the group of improving sportsmanship of the NNIFK SumyDPU named after A. S. Makarenko, the educational and methodological documentation of the coaches of the State University of Secondary Education and scientists. Based on the results of the study, an analysis of the results of the general and special physical fitness of futsal players during the studied period was carried out. Conclusions were made that during the educational and training process in institutions of higher education, their physical training in the group of improving sportsmanship in futsal should have a more pronounced specialized orientation than it was at the previous stages of sports training. The main focus is primarily on the development of strength and endurance, but further improvement of such qualities as speed, agility and flexibility is necessary.
Опис
Ключові слова
спортивне тренування, футзалісти, навантаження, тренувальні заняття, змагальна діяльність, фізична підготовленість, sports training, futsal players, loads, training sessions, competitive activity, physical fitness
Бібліографічний опис
Кулик Н. А. Організація методики покращення фізичних якостей студентів-футзалістів [Текст] / Н. А. Кулик, І. М. Кравченко // Олімпійський та параолімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, М. О. Носко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 1. – С. 16–20. – DOI: 10.32782/olimpspu/2023.1.4