Педагогічний потенціал подієвості та його реалізація в екскурсійній діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-03-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Cognum Publishing House. London, United Kingdom
Анотація
В даній роботі розглянуто івент-технологію, яка є інструментом формування спеціальних подій, наповнених педагогічними процесами, розробленим для передачі цінностей та інформації. В статті детально висвітлено такі поняття як «подія», «івент-технологія», обґрунтувано педагогічний та культуротворчий потенціали івент-технологій. В роботі також зазначено, що на процес формування особистості досить вагомий вплив має розвиваючий педагогічний потенціал подієвості, в тому числі його необхідність. Реалізація педагогічного потенціалу подієвості припускає освоєння вищих верств подієвих комунікацій і суті співбуття, які на операційному рівні виявляються у вигляді освоєних івент-технологій.
This paper considers event technology, which is a tool for the formation of special events filled with pedagogical processes, designed to convey values ​​and information. The article covers in detail such concepts as "event", "event technology", substantiates the pedagogical and cultural potentials of event technologies. The paper also notes that the process of personality formation has a significant impact on the developing pedagogical potential of events, including its necessity. Realization of pedagogical potential of event assumes development of the higher layers of event communications and essence of coexistence which at operational level are shown in the form of the mastered event technologies.
Опис
Ключові слова
подієвість, івент, екскурсійна діяльність, підготовка фахівців туристичного супроводу, івент-технології, педагогічний та культуротворчий потенціали event, excursion activity, training of specialists of tourist support, event-technologies, pedagogical and cultural potentials
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Педагогічний потенціал подієвості та його реалізація в екскурсійній діяльності [Текст] / The world of science and innovation. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference, March 10–12, 2021. – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2021. – P. 327–333.
Зібрання