Agile-філософія як чинник форсайту цифрової економіки

Анотація
Актуальність дослідження Agile-філософії як чинника форсайту цифрової економіки не викликає сумнівів, так як це найсучасніший напрям дослідження відповідних проблемних полів філософської науки – антропології, філософії історії, філософії управління та економіки, філософіїосвіти, філософії права, методології соціальної філософії та діяльності. Сучасне суспільствояк складна система повинна адаптуватися до змін у середовищі – системних змін, стохас-тичності, емерджентності. Agile-філософії – це мислення у категоріях складних систем,націлене на формування нової цифрової культури і нового цифрового мислення керівників,здатних працювати у режимі системної динаміки; розвивати мислення у категоріях склад-них систем, щоб адаптуватися до змін у середовищі. Метою дослідження є концептуалізація Аgile філософії як чинник форсайту цифрової економіки. Використання методів і підходів – системного, структурно-функціонального, інституціонального, антропологічного та аксіологічного дозволяє ефективно аналізувати динаміку адаптації системи до зовнішніх умовцифрового суспільства, що дозволяє виявити систему управління, його структуру, інституціоналізацію, цінності та гуманістичні підходи до управління, для чого слід з’ясувати цілі, методи, основні поняття та історичні віхи становлення управлінської парадигми. Засновником Agile-напрямку можна назвати Юргена Аппело, який у роботі «Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент: лідерство та управління командами» (2019) розробив теорію гнучкого управління, в основі якої сформована дорожня карта для досягнення сталого розвитку сучасногосуспільства, подолання його невизначеності, стохастичності, асиметрії інформації. Нові підходи, які виникали у філософській думці впродовж історії, змінили й саме розуміння Agile-філософії, тому філософи змушені були на кожному історичному витку розвитку суспільства по-новому осмислювати і саме поняття філософії відповідно до історії його розвитку тамісця і ролі у ньому людини. Практичне значення дослідження у розробці концепції виживання організації в умовах нестабільності та невизначеності.
The relevance of the study of Agile Philosophy as a factor in the foresight of the digital economy is beyond doubt, since it is the most modern field of research in the relevant problem areas of philosophical science – anthropology, philosophy of history, philosophy of management and economics, philosophy of education, philosophy of law, methodology of social philosophy and activity. Modern society as a complex system must adapt to changes in the environment – systemic changes, stochasticity, emer-gence. Agile philosophy is thinking in terms of complex systems, aimed at forming a new digital culture and a new digital mindset of managers capable of working in the system dynamics mode; developing thinking in terms of complex systems to adapt to changes in the environment. The purpose of the study is to conceptualize the Agile philosophy as a factor in the foresight of the digital economy. The use of methods and approaches – systemic, structural-functional, institutional, anthropological and axiologi-cal – allows to effectively analyze the dynamics of system adaptation to the external conditions of the digital society, which allows to identify the management system, its structure, institutionalization, values and humanistic approaches to management, for which it is necessary to clarify the goals, methods,basic concepts and historical milestones of the management paradigm. Jürgen Appelo can be called the founder of the agile direction, who in his work "Management 3.0. Agile Management: Leadership and Team Management" (2019) developed a theory of agile management based on a roadmap for achieving sustainable development of modern society, overcoming its uncertainty, stochasticity and information asymmetry. New approaches that have emerged in philosophical thought throughout his-tory have changed the very understanding of agile philosophy, so philosophers have had to rethink the very concept of philosophy at each historical stage of the development of society in a new way,in accordance with the history of its development and the place and role of man in it. The practical significance of the study lies in the development of the conceptof organizational survival in conditions of instability and uncertainty.
Опис
Ключові слова
Agile-філософія, форсайт цифрової економіки, цінності, цифрова революція, Agile philosophy, digital economy foresight, values, digital revolution
Бібліографічний опис
Воронкова, В. Agile-філософія як чинник форсайту цифрової економіки [Текст] / В. Воронкова, В. Нікітенко, Г. Васильчук // Цифрова економіка та економічна безпека : науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. Ю. Кудріна, редкол.: В. В. Божкова, В. І. Борщ, Н. М. Вдовенко та ін.]. – 2022. – № 3 (03). – С. 109–117. – DOI: https://doi.org/10.32782/dees.3-19