Російсько-японська війна 1904–1905 рр. в сучасному російському політично-пропагандиському дискурсі

Анотація
В роботі висвітлюється загальна характеристика Російсько-японської війни 1904-1905 років в сучасному російському політично-пропагандиському дискурсі. Зокрема, автор особливості, етапи та наслідки війни. Дипломна робота містить історичних аналіз розвитку воєнних дій, а також аналіз джерел в даній сфері і методологію дослідження. Також, робота містить аналіз зарубіжної позиції, щодо наслідків та причин війни. Важливим елементом дослідження є аналіз зарубіжних та міжнародних джерел. Автором сформовано ряд пропозицій та рекомендацій. Автором визначено основні дискусійні моменти, та визначено, що загалом, тема Російсько-японської війни 1904-1905 років в сучасному російському політично-пропагандиському дискурсі в науці розглядалася фрагментарно, в контексті перебігу подій безпеки.
The paper highlights the general characteristics of the Russo-Japanese War of 1904-1905 in modern Russian political and propaganda discourse. In particular, the author features, stages and consequences of the war. Thesis contains a historical analysis of the development of hostilities, as well as analysis of sources in this field and research methodology. Also, the work contains an analysis of the foreign position on the consequences and causes of the war. An important element of the study is the analysis of foreign and international sources. The author has formed a number of proposals and recommendations. The author identifies the main points of discussion, and determined that in general, the topic of the Russo-Japanese War of 1904-1905 in modern Russian political and propaganda discourse in science was considered in fragments, in the context of security events.
Опис
Ключові слова
війна, міжнародні відносини, російська пропаганда, російсько- японська війна, Японія, Російська Федерація, war, international relations, Russian propaganda, Russian-Japanese war, Japan, Russian Federation
Бібліографічний опис
Рощупкін, Є. О. Російсько-японська війна 1904–1905 рр. в сучасному російському політично-пропагандиському дискурсі [Текст] : магістер. робота / Є. О. Рощупкін ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 60 с.