Модель оздоровительно-тренировочных занятий на основе использования средств аквафитнеса в профессионально-прикладной подготовке студентов экономических специальностей

Анотація
Мета: обгрунтування, розробка та апробація моделі оздоровчо-тренувальних занять з використанням засобів аквафитнеса. Матеріал: в експерименті брали участь 69 студенток віком 17-18 років. Результати: встановлено, що розроблена модель позитивно впливає на фізичну працездатність студенток сприяє підвищенню адаптаційних процесів до майбутньої професійної діяльності та удосконаленню процесу навчання. Рекомендується враховувати наступне: 1 ) засоби і методи аквафитнесу повинні бути адекватними морфофункціональним особливостям і сприяти підвищенню діяльності серцево-судинної системи, загальної витривалості, силовим зді- бностям, гнучкості, психофізіологічнимиякостями, 2) в якості засобів аквафітнесу доцільно використовувати вправи аеробної спрямованості та помірної інтенсив- ності ; 3 ) використання засобів і методів аквафітнесу має сприяти формуванню інтересу до систематичних і самостійних занять фізичними вправами. Висновки: модель сприяє розвитку і вдосконаленню навичок і вмінь, необхідних майбутнім фахівцям економічного профілю
Purpose: study, develop and test a model of healthtraining exercises with the use of aqua. Material: in the experiment involved 69 students aged 17-18 years. Results: It was found that the developed model has a positive effect on physical performance of students promotes adaptive processes to the future professional activity and improve the learning process. Should consider the following: 1) the means and methods should be adequate aqua morphofunctional features and enhance the activity of the cardiovascular system, general endurance, power capabilities, flexibility, neurobehavioral performance, and 2) as a means of aqua aerobic exercise is advisable to use orientation and moderate intensity, and 3) use tools and techniques aqua should foster interest in a systematic and independent physical activities. Conclusions: the model promotes the development and improvement of the skills and abilities necessary to the future experts in economics.
Опис
факультативно
Ключові слова
студентки, students, аквафитнес, aqua fitness, модель, model, оздоровительные, health, тренировочные занятия, training
Бібліографічний опис
Петренко, Н. В. Модель оздоровительно-тренировочных занятий на основе использования средств аквафитнеса в профессионально-прикладной подготовке студентов экономических спеціальностей [Текст] / Н. В. Петренко,Т. О. Лоза // Фізичне виховання студентів. – 2014. – №4 – С. 32–36.
Зібрання