Формування ансамблевих навичок підлітків у процесі хорового співу

Анотація
У дипломній роботі досліджено проблему формування ансамблевих навичок підлітків у процесі хорового співу. Конкретизовано сутність та компонентну структуру досліджуваного конструкту. Висвітлено педагогічний досвід формування ансамблевих навичок учнів підліткового віку в процесі хорового співу та охарактеризовано вікові особливості розвитку співацького голосу учнів-підлітків. Розроблено та уточнено методи та прийоми формування ансамблево-хорових навичок підлітків.
In the thesis the problem of formation of ensemble skills of teenagers in the process of choral singing is investigated. The essence and component structure of the studied construct are concretized. The pedagogical experience of formation of ensemble skills of teenage students in the process of choral singing is highlighted and the age peculiarities of the development of the singing voice of teenage students are characterized. Methods and techniques of formation of ensemble-choral skills of teenagers are developed and specified.
Опис
Ключові слова
хор, ансамбль, хоровий ансамбль, навички, ансамблеві навички підлітків у процесі хорового співу, choir, ensemble, choral ensemble, skills, ensemble skills of teenagers in the process of choral singing
Бібліографічний опис
Шкурдода, О. Л. Формування ансамблевих навичок підлітків у процесі хорового співу [Текст] : бакалавр. робота / О. Л. Шкурдода ; науковий керівник М. Б. Петренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 51 с.