Розвиток туристичної та готельно-ресторанної справи у Сумському регіоні. Реалії сьогодення

Ескіз недоступний
Дата
2017-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
«Просвіта»
Анотація
В даній роботі зазначено, що з середини 2016 року Виконавчий комітет Сумської міської ради разом із громадськістю приступили до обговорення та реалізації «Програми туристичної привабливості міста». Головними напрямками діяльності було обрано: забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках міста, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу м. Суми на всеукраїнському та міжнародному ринку туристичних послуг. Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо вирішення проблеми розвитку туризму в місті Суми.
In this paper it is noted that from mid-2016 the Executive Committee of Sumy City Council together with the public began to discuss and implement the "Program of tourist attraction of the city". The main directions of activity were chosen: ensuring the sustainable development of the tourist industry, increasing its share in the city's economic indicators, increasing the share of inbound tourism, improving the image of Sumy in the nationwide and international tourist services market. The main objectives of the Program are to implement the state policy on addressing the problem of tourism development in the city of Sumy.
Опис
Ключові слова
туристична справа, готельно-ресторанна справа, Сумський регіон, організація туристичного бізнесу, індустрія гостинності, туризм, tourist business, hotel and restaurant business, Sumy region, tourism business organization, hospitality industry, tourism
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Розвиток туристичної та готельно-ресторанної справи у Сумському регіоні. Реалії сьогодення [Текст] / О. В. Коваленко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 томах / за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 164–165.