Методологічні основи дослідження розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті викладено авторське бачення використання сучасних науково-методологічних підходів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки, що відповідає державним вимогам реформування освіти. Спираючись на матеріали дисертаційних досліджень та концепцію "Нової української школи" уточнено поняття «інформаційно-цифрової компетентністі» і «розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей». Виділено складові інформаційно-цифрової компетенції, а саме: мотиваційну - наявність мотиву опанування та цифровими технологіями інтерес їх використання технологічну – наявність навичок використання найрізноманітніших інформаційних і цифрових ресурсів та технологій у професійній діяльності; інформаційно-аналітичну – наявність комплексу знань і вмінь, потрібних для реалізації ефективних способів збирання та опрацювання інформації. Встановлено, що важливу роль у розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки відіграють відповідні підходи: міждисциплінарний – інтеграція інформаційних технологій у викладанні предметних дисциплін, що сприяє якісній підготовці майбутніх вчителів; синергетичний – мотивація майбутніх учителів до застосування інформаційних і цифрових технологій у професійній діяльності і самоосвіти; діяльнісний – спрямовання освітнього процесу на розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутнього учителя, застосування на практиці здобутих знань з інформаційних і цифрових технологій при викладання навчальних предметів; інформаційно-технологічний – у підготовці майбутніх учителів дозволяє упроваджувати нові технологій, методи та засоби навчання, що сприятимуть формуванню та розвитку інформаційно-цифрової технології; компетентнісний – полягає в організації освітньої діяльності спрямованої на набуття ключових компетентностей майбутніх учителів, зокрема інформаційно-цифрової компетентності.
The article outlines the author's vision of using modern scientific and methodological approaches to the development of information and digital competence of future teachers of natural and mathematical specialties in the process of vocational training that meets the state requirements for the reform of education. Based on the materials of the dissertation research and the concept of the "New Ukrainian School", the notion of "information and digital competence" and the development of information and digital competence of future teachers of the natural and mathematical specialty "are specified." The components of information and digital competence are allocated, namely: motivational - the presence of the motive of achieving the goal, readiness and interest in the work, statement and awareness of the goals of information activities; technical - availability of skills in the use and application of a huge amount of various information and digital resources and technologies; informational and analytical - the availability of a set of knowledge and skills necessary for the implementation of effective ways of collecting and processing information. Appropriate approaches play an important role in the development of information and digital competence of future teachers of natural and mathematical specialties in the process of professional training: interdisciplinary - the integration of information and digital technologies in the teaching of subject disciplines, which contributes to the qualitative training of future teachers; synergistic - motivation of future teachers to apply information and digital technologies in professional activity and self-education; activity - the direction of the educational process on the development of the information and digital competence of the future teacher, the practical application of the knowledge gained from information and digital technologies in the teaching of educational subjects; informational and technological - in the preparation of future teachers, it is possible to introduce new technologies, methods and means of training that will facilitate the formation and development of information and digital technology; Competency - is to organize educational activities aimed at acquiring key competences of future teachers, in particular, information and digital competence.
Опис
Ключові слова
інформаційно-цифрова компетентність, розвиток інформаційно-цифрової компетентності, майбутні учителі природничо-математичних спеціальностей, освітній процес, information and digital competency, development of information and digital competence, future teachers of natural and mathematical specialties, educational process
Бібліографічний опис
Стома, В. М. Методологічні основи дослідження розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки [Текст] / В. М. Стома // Інноваційна педагогіка : науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2019. – Вип. 14, т. 1. – С. 150–154.