Проблема особистості та колективу в контексті розвитку духовного потенціалу педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядається роль духовного потенціалу вчителя у взаємодії з особистістю й учнівським колективом. На основі ідей А. Макаренка визначено спрямованість взаємодії на виховання щасливої дитини, невимушеність і непомітність впливу на учнівський колектив, вправляння вчителя у толерантності, повазі і вимогливості, розвиток його духовних якостей і здібностей, створення духовних традицій і гуманних стосунків.
In this article author examined the role of teacher's spiritual potential in cooperation with personality and school collective. On the basis of A. Makarenko’s ideas determined orientation of education of happy child, teacher’s imperceptibleness of influence on student's collective, training of teacher in tolerance, respect and demand, development of his spiritual internals and capabilities, creation of spiritual traditions and human relations in a school collective.
Опис
Ключові слова
духовний потенціал вчителя, взаємодія з особистістю й учнівським колективом, ідеї А. Макаренка, teacher's spiritual potential, cooperation with personality and school collective, A. Makarenko’s ideas
Бібліографічний опис
Хаустова, О. В. Проблема особистості та колективу в контексті розвитку духовного потенціалу педагога [Текст] / О. В. Хаустова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 360–366.