Формування історичних уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті запропоновано класифікацію історичних уявлень, які диференціюються автором на кількісні, локальні (просто-рові), хронологічні (часові), образні та логічні. Проаналізовано підручники з історії України для школярів з інтелектуальними порушеннями та наведено конкретні приклади на основі яких здійснюється процес формування історичних уявлень. Висвітлено труднощі, які необхідно враховувати вчителю історії при формуванні історичних уявлень у школярів із пору-шеннями інтелектуального розвитку. До таких труднощів автор відносить: значне зменшення або нерозуміння реальних відстаней, труднощі при орієнтуванні в географічних напрямках, нерозуміння розташування об’єктів відносно один одного, сприймання різних за величиною об’єктів, розташованих на різній відстані однаково неправильно, складність визначення при-чинно-наслідкових зв’язків та інші.Описано дидактичні методи та прийоми формування історичних уявлень у школярів означеної категорії, висвітлено засоби ефективного формування уявлень про минуле на уроках історії у дітей з інтелектуальними порушеннями. Наголошено на ефек-тивності образної наочності, відеоматеріалів, словесному описі, уривках художньої літератури, адаптованих історичних текстових джерелах, проблемних питаннях, пояснюючому читанні тощо. Підкреслено важливість записів хронологічних дат на дошці, у зошиті, чіткому називанні дат, століть (частини століття), неодноразовому повторенні та актуалізації раніше вивченого історичного матеріалу.Автором наголошено на різних потенційних можливостях учнів з інтелектуальними порушеннями щодо роботи з історич-ними та сучасними картами, атласами, при виконанні хронологічних завдань, написанні історичних диктантів, встановленні причинно-наслідкових зв’язків тощо. Рекомендовано вчителям враховувати індивідуальні психофізичні та пізнавальні можливості учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти при формуванні в них історичних уявлень.
The article proposes a classification of historical representations, which are differentiated by the author into quantitative, local (spatial), chronological (temporal), figurative and logical. Textbooks on the history of Ukraine for schoolchildren with intellectual disabilities are analyzed and concrete examples are given on the basis of which the process of forming historical ideas is carried out.Difficulties that must be taken into account by the history teacher when forming historical ideas among schoolchildren with intellectual disabilities are highlighted. The author attributes to such difficulties: a significant reduction or misunderstanding of real distances, difficulties in orientation in geographical directions, misunderstanding of the location of objects relative to each other, perception of objects of different sizes located at different distances equally incorrectly, difficulty in determining cause and effect sounds and others.Didactic methods and methods of formation of historical ideas among schoolchildren of the specified category are described, means of effective formation of ideas about the past in history lessons among children with intellectual disabilities are highlighted. Emphasis is placed on the effectiveness of imagery, video materials, verbal description, excerpts from fiction, adapted historical text sources, problematic questions, expository reading, etc. The importance of recording chronological dates on the board, in a notebook, clearly naming dates, centuries (parts of a century), repeated repetition and updating of previously studied historical material is emphasized.The author emphasized the various potential opportunities of students with intellectual disabilities in working with historical and modern maps, atlases, when performing chronological tasks, writing historical dictations, establishing cause-and-effect relationships, etc.It is recommended that teachers take into account the individual psychophysical and cognitive abilities of students of special institutions of general secondary education when forming their historical ideas.
Опис
Ключові слова
формування історичних уявлень, шкільний курс історії, діти з інтелектуальними порушеннями, діти з осо-бливими освітніми потребами, спеціальна освіта, інклюзивне навчання, formation of historical ideas, school history course, children with intellectual disabilities, children with special educational needs, special education, inclusive education
Бібліографічний опис
Косенко Ю. Формування історичних уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Ю. Косенко // Inclusion and Diversity : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – Вип. 3. – С. 39–48. – DOI: 10.32782/inclusion/2024.3.7
Зібрання