Роль краєзнавства у реалізації педагогічних підходів до розвитку української школи (20-ті рр. ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Розбудова нової школи в Україні у 20-х рр. ХХ ст. тісно пов’язувалася з досягненням таких наук про людину, як анатомія, фізіологія та психологія. Уважалося, що, спираючись на умовні та безумовні рефлекси, можна раціонально організувати все життя дитини, включаючи її навчання і виховання. У статті здійснений аналіз ролі краєзнавства у процесі становлення цього напряму української педагогіки.
Alteration of a new school in Ukraine in 20th The ХХ item was interlinked with achievement of such sciences about a man, as anatomy, physiology and psychology. It is considered that leaning against unconditioned reflexes pavlovian and it is possible rationally to organize right through life child, including its studies and education. The article is devoted to the analysis of role of study of a particular region in the making this direction of Ukrainian pedagogics.
Опис
Ключові слова
нова школа в Україні, краєзнавство, українська педагогіка, new school in Ukraine, local history, Ukrainian pedagogics
Бібліографічний опис
Бугрій, В. С. Роль краєзнавства у реалізації педологічних підходів до розвитку української школи (20-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 10–15.