Радянсько-німецькі відносини періоду липень 1939 р. – червень 1941 р.

Анотація
Робота присвячується проблемі міжнародної безпеки, як у глобальному так і регіональному аспектах в ІІ половині 30-х років ХХ століття між двома тоталітарними режимами СРСР та Німеччини. Плануючи напасти на СРСР, у військово-політичного керівництва Третього рейху були далекосяжні цілі – ліквідувати радянську державу, поневолити її населення, заволодіти надрами країни («онімечування» СРСР) і, зрештою, поневолити весь світ. Саме з цим пов’язана організація зовнішньополітичної доктрини, спрямованої на створення системи протидій від потенційної небезпеки. Проте, незважаючи на можливе протистояння Радянський Союз вимушений був іти на домовленості з Третім Рейхом. Наслідком таких дій було підписання пакту про ненапад Молотова-Ріббентропа від 23 серпня 1939 року. Ця подія стала відправною точкою у подальших зовнішньополітичних трансформаціях, що докорінно змінили світ.
The work is devoted to the problem of international security, both in global and regional aspects in the second half of the 1930s between the two totalitarian regimes of the USSR and Germany. Planning to attack the USSR, the military-political leadership of the Third Reich had far-reaching goals - to liquidate the Soviet state, enslave its population, seize the bowels of the country ("mutilation" of the USSR) and, finally, enslave the world. This is what the organization of a foreign policy doctrine aimed at creating a system of counteraction to potential danger is connected with. However, despite the possible confrontation, the Soviet Union was forced to negotiate with the Third Reich. The result was the signing of the Molotov-Ribbentrop Non-Aggression Pact on August 23, 1939. This event became the starting point in further foreign policy transformations that radically changed the world.
Опис
Ключові слова
Гітлер, Сталін, Пакт про ненапад, Молотов-Ріббентроп, Друга світова війна, Черчіль, Чемберлен, Hitler, Stalin, Non-Aggression Pact, Molotov-Ribbentrop, World War II, Churchill, Chamberlain
Бібліографічний опис
Беседін, С. М. Радянсько-німецькі відносини періоду липень 1939 р. – червень 1941 р. [Текст] : магістер. робота / С. М. Беседін ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 55 с.