Реалізація ідей педагогічної системи А. С. Макаренка у практиці роботи авторських шкіл в Україні ІІ половини ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті автор простежує реалізацію гуманістичних ідей педагогічної системи А. С. Макаренка в практиці функціонування авторських шкіл в Україні ІІ пол. ХХ ст. Зокрема розглядається розвиток теорії трудового виховання А. С. Макаренка в практичній діяльності українських педагогів В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка та В. М. Сиволоба.
In present article we find the review of pedagogical system by A. Makarenko humanistic components’ implementation in author schools’ practical ativities in Ukraine (since the middle of XX cetntury till 2000). Especially author describes development of the labour study theory, created by A. Makarenko, in practice by ukrainian pedagogues V. Suhomlyns’kyj, I. Tkachenko, A. Zakharenko and V. Syvolob.
Опис
Ключові слова
гуманістичні ідеї, педагогічна система А. С. Макаренка, авторські школи в Україні, трудове виховання, Сухомлинський, Ткаченко, Захаренко, Сиволоб, humanistic components, pedagogical system by A. Makarenko, author schools in Ukraine, labour study, Tkachenko, Zakharenko, Syvolob, Sukhomlynskyi
Бібліографічний опис
Іванюк, Г. І. Реалізація ідей педагогічної системи А. С. Макаренка у практиці роботи авторських шкіл в Україні іі половини ХХ ст. [Текст] / Г. І. Іванюк // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 330–341.