Латинська мова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Навчальний посібник містить теоретичний матеріал основного курсу латинської мови з фонетики та морфології, в ньому до кожної граматичної теми додаються таблиці, лексичний мінімум, крилаті вирази, адаптовані навчальні тексти і вправи, які розвивають, поглиблюють і закріплюють набуті теоретичні знання. Посібник призначений для студентів гуманітарних факультетів університету, а також може використовуватися учнями шкіл, гуманітарних коледжів, ліцеїв та гімназій.
The textbook contains theoretical material of the basic Latin language course in phonetics and morphology, grammatical tables it are added to supplement each topic, lexical minimum, winged idioms, adapted educational texts and exercises that develop, deepen and consolidate the acquired theoretical knowledge. The textbook is intended for the humanities university students, and can also be used at secondary schools, liberal arts colleges, lyceums and high schools.
Опис
Ключові слова
іменник, прикметник, дієслово, займенник, рід, число, відмінок, відміна, особа, час, стан, спосіб, дієвідміна, noun, adjective, verb, pronoun, gender, number, case, declension, person, time, condition, mode, conjugation, латинська мова, latin language
Бібліографічний опис
Осипова. Т. О. Латинська мова [Текст] : навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов педагогічних університетів. Частина 1 / Т. О. Осипова ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 121 с.