Використання номінальних та прономінальних звертань в німецькій мові (на основі текстів інтерв’ю)

Анотація
Мова як основний комунікативний інструмент невіддільна від таких понять, як комунікативний або мовленнєвий етикет, який розуміється як мікросистема національних специфічних формул стійкої комунікації, прийнятих та прописаних суспільством для встановлення контакту між співрозмовниками та підтримки спілкування у певній тональності. Сутність мови розкривається в її практичному прояві, в реалізації її функцій, перш за все, комунікативної та пізнавальної, які є основними, майже завжди присутніми в мовній діяльності.
The research work “Use of nominal and pronominal forms of Appeal in German language” deals with the question of analysis of the peculiarities of the use of nominal and pronominal appeals in the German language on the basis of interview texts. The usage of nominal and pronominal appeals as linguistic problem was a long time left out of the attention of linguists and requires detailed study.
Опис
Ключові слова
інтерв’ю, звертання, текст, мова, лінгвістика, interview, appeals, text, language, linguistics
Бібліографічний опис
Сухина, А. О. Використання номінальних та прономінальних звертань в німецькій мові (на основі текстів інтерв’ю) [Текст] : магістер. робота / А. О. Сухина ; науковий керівник О. С. Христенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 90 с.