Український фольклор

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ГДПУ
Анотація
У посібнику розглядаються основні питання курсу усної народної творчості. Новизна посібника - у методичній багатоваріантності його структури. Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу до кожної теми семи модулів пропонується система різнорівневих форм контролю набутих знань і вмінь: контрольні, тестові запитання, творчі, проблемні завдання, мета яких - спрямувати студента на самостійний пошук, сприяти розвитку його творчого, аналітичного мислення, формувати професійно компетентного вчителя-словесника. Для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, учителів та учнів гімназій, ліцеїв, коледжів, середніх загальноосвітніх шкіл та училищ.
The text edition deals with basic questions of the oral folk arts. Novelty benefits is in the methodological variability of its structure. Along with a brief presentation of theoretical material for each subject are offered seven modules, a system of multi-level forms of control of knowledge and skills: controlling, test questions, creative, problem solving tasks, the purpose of which is to direct the student to self-search, to promote the development of its creative, analytical thinking, forming of professionally competent teachers of language and literature. For students of philological specialties of higher educational institutions. Can be useful for lecturers, teachers and students of gymnasiums, lyceums, colleges, secondary schools and colleges.
Опис
Ключові слова
майбутній учитель-словесник, курс усної народної творчості, система різнорівневих форм контролю, контрольні запитання, творчі завдання, проблемні завдання, тестові запитання, basic questions of the oral folk arts, system of multi-level forms of control of knowledge, controlling questions, teachers of language and literature, test questions, creative tasks, problem solving tasks
Бібліографічний опис
Семеног, О. Український фольклор [Текст] / О. Семеног : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. – 254 c.