Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів: вітчизняні та світові практики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті узагальнено розгляд теоретичних аспектів підготовки майбутніх учителів початкових класів у вітчизняному та закордонному досвіді фахової підготовки. Майбутній учитель початкових класів у фаховій практиці одночасно реалізовує ролі тьютора, фасилітатора, дослідника, володіє іноземними мовами й інформаційно-комунікаційними технологіями. Зазначені аспекти сприяють постійному підвищенню вимог до педагогічної освіти, що містять відображення у вітчизняних та закордонних концепціях підготовки майбутніх учителів початкових класів. В Україні на сьогодні немає єдиного нормативно-правового документа, котрий регламентував би зміст професійної підготовки безпосередньо вчителя початкових класів, проте різноманітні аспекти представлені в нормативно-правовій базі нашої держави. Загальна підготовка майбутніх учителів початкових класів регламентується Конституцією України, загальними положеннями Законів «Про освіту», «Про вищу освіту» в Стандартах вищої освіти України за спеціальністю 013 Початкова освіта(третього освітньо-наукового та першого бакалаврського рівнів вищої освіти; професійному стандарті вчителя за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Незважаючи на єдність позиції країн Європи щодо змісту формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогічних працівників, зазначено, що вони по-різному пристосовують провідні положення європейського законодавства до національних систем, у площині чого проаналізовано практики підготовки майбутніх учителів початкових класів у досвіді деяких країн Європи та Великої Британії. Підсумовано, що на сучасному етапі країни Європи, Великої Британії створюють умови для формування конкурентоспроможної економіки, урахування аспектів чого впливає на підготовку майбутніх учителів початкових класів. Система педагогічної освіти передбачає збільшення інвестицій в сферу педагогіки, упровадження освітніх технологій та інновацій, створює умови для капіталізації кращого досвіду національних систем.
The article summarizes the consideration of theoretical aspects of the training of future primary school teachers in the domestic and foreign experience of professional training. The future primary school teacher in professional practice simultaneously realizes the roles of a tutor, facilitator, researcher, knows foreign languages and information and communication technologies. These aspects contribute to the constant increase in requirements for teacher education, which are reflected in domestic and foreign concepts of training future primary school teachers. In Ukraine today, there is no single normative-legal document that would regulate the content of professional training of primary school teachers, but various aspects are represented in the normative-legal base of our state. The general training of future primary school teachers is regulated by the Constitution of Ukraine, the general provisions of the Laws "On Education", "On Higher Education" in the Standards of Higher Education of Ukraine in the specialty 013 Primary education (third educational-scientific and first bachelor's levels of higher education; despite the professional standard of a teacher in the professions "Teacher of primary classes of an institution of general secondary education", "Teacher of an institution of general secondary education", "Teacher of primary education (with a diploma of a junior specialist)". on the unity of the position of the countries of Europe regarding the content of the formation of value orientations of future pedagogical workers, it is indicated that they adapt the leading provisions of European legislation to national systems in different ways, in the plane of which the practices are analyzed leading provisions of European legislation to national systems, in the plane of which the practices of training future primary school teachers in the experience of European countries and Great Britain were analyzed. It is concluded that at the current stage, the countries of Europe, the Great Britain create conditions for the formation of a competitive economy, taking into account the aspects of which affects the training of future primary school teachers. The system of pedagogical education provides for increased investments in the field of pedagogy, introduction of educational technologies and innovations, creates conditions for capitalizing on the best experience of national systems.
Опис
Ключові слова
майбутній учитель початкових класів, спеціальність 013 Початкова освіта, стандарт, фахова підготовка, професійний розвиток, світові практики фахової підготовки, future primary school teacher, specialty 013 Primary education, standard, professional training, professional development, global practices of professional training
Бібліографічний опис
Акімова, О. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів: вітчизняні та світові практики [Текст] / О. Акімова // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2024. – Т.12, № 2 – С. 6–11. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol12i2-001