Образ заробітчанки в романі Віри Нестерчук «Авантюрки на зеленій траві»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті з’ясовується специфіка художнього відображення образу заробітчанки в романі «Авантюрки на зеленій траві» сучасної письменниці В. Нестерчук. Зауважено, що в основу твору покладено реальні факти з життя авторки твору, досвід її перебування й переживання на чужині, в Чехії, куди головна героїня, українка Ніка, дипломована фахівчиня з пошиття одягу, поїхала на заробітки, сподіваючись на швидке повернення. Гомодієгетичний наратор сприяє різногранній подачі матеріалу, підвищує рівень довіри до викладеного матеріалу, допомагає заглибитися у складний світ переживань героїні, пояснити логіку її мислення і вчинків, збагнути рішучість і переконаність героїні у межових ситуаціях. Інтертекстуальні конструкції, іронія, гумор, чітка архітектоніка твору, а також образи мами, екскурси в минуле, сповідні компоненти роману тощо формують повний і доволі різноаспектний образ головної героїні Ніки. Стоїцизм, терплячість, витримка протагоністка Ніка (як засвідчує підтекстова платформа, що вибудовується навколо образу матері, яка в молодості зазнала долі політичної ув’язненої) частково отримала від мами – так увиразнюється не лише проблема батьків і дітей у творі, а й декодуються засновки характеру головної героїні. Художньо представлений постколоніальний контекст допомагає виявити й потлумачити причинно-наслідкові конструкції, спроєктовані на концепцію героїв, сприймання наративної стратегії, розуміння тематико-проблемного аспекту та жанрової специфіки роману.
The article clarifies the specifics of the artistic representation of the image of a migrant worker in the novel "Adventuresses on the Green Grass" by a modern writer V. Nesterchuk. It is noted that the work is based on real facts of the author's life, her experience of staying and her feelings in the foreign land, in the Czech Republic, where the main character, Ukrainian Nika, a certified seamstress, has gone to work and hopped to return soon. Narrator contributes a multifaceted presentation of the material, increases the level of confidence in the presented material, and helps to get deeper into the complex world of the character's experiences, explain the logic of her thinking and actions, and understand her determination and conviction in borderline situations. Intertextual constructions, irony, humor, clear architectonics of the work, as well as images of her mother, trip down memory lane, confessional components of the novel, etc. these all form a complete and quite diverse image of the main character Nicka. The protagonist Nicka partially received from her mother stoicism, patience, and endurance; such a conclusion we can make from the subtextual platform, which is built around the image of a mother who has been a political prisoner in her youth. In such a way the author not only tells us about the problem of parents and children in the work, but also she decodes the basic manner of the main character. The artistically presented postcolonial context helps us to identify and explain the cause-and-effect constructions, which have been designed for the concept of characters, perception of narrative strategy, and understanding of the thematic and problematic aspect and genre specificity of the novel.
Опис
Ключові слова
заробітчанство, національний характер, роман, самобутність героя, постколоніальна свідомість, наратор, роман, migrant working, national character, novel, hero's identity, postcolonial consciousness, narrator, novel
Бібліографічний опис
Горболіс, Л. Образ заробітчанки в романі Віри Нестерчук «Авантюрки на зеленій траві» [Текст] / Л. Горболіс // Філологічні трактати. – 2022. – № 14 (2). – С. 31–37. – doi: https://www.doi.org/10.21272/Ftrk.2022.14 (2)-3
Зібрання