Відродження Польської держави: міжнародний контекст

Анотація
Магістерська робота присвячена міжнародному контексту створення Польської держави в період 1918-1921 років. Предметом дослідження визначено формування кордонів незалежної Польщі та вплив цих подій на загальноєвропейські політичні процеси. В процесі дослідження ми дійшли висновку, що саме конфліктні ситуації, пов’язані з проблемою кордонів національних держав перешкодили створенню загальноєвропейської системи колективної безпеки
The master's thesis is devoted to the international context of the creation of the Polish state in the period 1918-1921. The subject of the study is the formation of the borders of independent Poland and the impact of these events on European political processes. In the course of the research we came to the conclusion that it was the conflict situations related to the problem of the borders of nation states that prevented the creation of a pan-European system of collective security.
Опис
Ключові слова
Польська держава, Паризька конференція, Познанська провінція, Східна Галичина, Ризький мирний договір, самовизначення націй, Polish state, Paris Conference, Poznan Province, Eastern Galicia, Riga Peace Treaty, self-determination of nations
Бібліографічний опис
Скрильов, Ю. Ю. Відродження Польської держави: міжнародний контекст [Текст] : магістер. робота / Ю. Ю. Скрильов ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 75 с.