З досвіду проведення перших занять з фізики для іноземних громадян на підготовчому відділенні ЗВО

Анотація
Навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян пов’язане з організаційними, педагогічними та психологічними труднощами. Це період адаптації майбутнього абітурієнта до нових реалій, до життя в незвичних умовах та іншому мовному середовищі. Слухачі підготовчого відділення за один навчальний рік повинні пристосуватися до нових вимог та організації навчального процесу і опанувати важливі для подальшого навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) дисципліни. Для інженерно-технічної чи природничої спрямованості майбутньої професії, серед курсів, що вивчають студенти-іноземці обов’язково є мова, математика, фізика, хімія, інформатика та інші. Заклад вищої освіти повинен забезпечити іноземним громадянам якісні навчальні послуги. У зв’язку з цим набуває актуальності розробка нових підходів та методик навчання іноземних громадян спеціальним дисциплінам на підготовчому відділенні ЗВО. У роботі узагальнено досвід проведення перших занять з фізики для таких студентів. Звернено увагу, що для оптимальної організації процесу навчання і досягнення високих результатів викладач повинен раціонально розподіляти і використовувати свій робочий час, повинен уміти планувати свою діяльність і точно передбачати дії студентів. Приведено методику, яка ґрунтується на системному підході до навчання та враховує особливості організації навчального процесу на підготовчому відділенні. Показано, що зміст навчального матеріалу повинен бути тісно пов’язаний та адаптований з програмою навчання мови з урахуванням поступового нею оволодіння. В методиці враховано рівень підготовки з фізики і майбутню спеціалізацію. Запропоновано завдання для організації самостійної роботи над матеріалом, що вивчається. Зосереджена увага на досвіді використанні ігрових та ІК технологій в процесі навчання фізики. Доведена ефективність використання інноваційних технологій під час навчання фізики іноземних громадян на підготовчому відділенні ЗВО.
Training at the preparatory department for foreign citizens is associated with organizational, pedagogical and psychological difficulties. This is the period of adaptation of the future entrant to new realities, to life in unusual conditions and another language environment. Students of the preparatory department for one academic year should adapt to the new requirements and organization of the educational process and learn the important subjects for further study at the institution of higher education (ZVO) discipline. For the engineering-technical or natural orientation of the future profession, among the courses taught by foreign students must be language, mathematics, physics, chemistry, computer science and others. The institution of higher education should provide high quality educational services to foreigners. In this regard the development of new approaches and methods of teaching foreign citizens to special disciplines at the preparatory department of the ZOA becomes relevant. The paper summarizes the experience of conducting the first physics classes for such students. Attention is drawn to the fact that in order to optimally organize the learning process and achieve high results, the teacher must rationally distribute and use his working time, be able to plan his activities and accurately predict the actions of students. A methodology based on a systematic approach to learning is given and takes into account the peculiarities of the organization of the educational process at the preparatory department. It has been shown that the content of the teaching material should be closely linked and adapted to the language learning program taking into account its gradual mastery. The methodology takes into account the level of training in physics and future specialization. The problem for the organization of independent work on the studied material is proposed. The focus is on the experience of using gaming and IR technologies in physics education. The efficiency of the use of innovative technologies during training of physics of foreign citizens in the preparatory department of ZOO is proved.
Опис
Ключові слова
іноземні студенти, підготовче відділення, вивчення фізики, вступні заняття, самостійна робота, foreign students, preparatory department, studying physics, introductory lessons, independent work
Бібліографічний опис
Салтикова, А. І. З досвіду проведення перших занять з фізики для іноземних громадян на підготовчому відділенні ЗВО [Текст] / А. І. Салтикова, О. М. Завражна, С. М. Хурсенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 3 (17). – С. 83–88.