Польща та Європейський союз 1992 – 2015 рр

Анотація
В магістерській роботі розкрита актуальна тема : європейська інтеграція Республіки Польща. Показано передумови цього процесу та його наслідки – для Польщі та Європейського Союзу. В роботі використана достатня історіографічна та джерельна база. Використані роботи українських, польських та інших авторів, офіційні документи РП та ЄС, матеріали мережі Інтернет. Структура роботи логічна та відповідає предмету та об’єкту дослідження. В першому розділі проаналізовано історіографічну та джерельну базу роботи, яка є достатньою для розкриття завдань роботи. У другому розділі визначено чинники, передумови та перебіг процесу вступу Польщі в ЄС. Показано економічні та політичні реформи проведені для відповідності критеріям членства в ЄС. У третьому розділі проаналізовано участь Республіки Польща в діяльності Європейського Союзу. Показано наслідки вступу приєднання країни до ЄС. В четвертому розділі охарактеризовано участь Польщі в зовнішній політиці та політики безпеки ЄС. Проаналізовано позицію країни щодо питань зовнішньої політики, та її участь в миротворчих операція на Балканах, в Іраку, Афганістані, країнах Африки.
In master's degree work an actual theme : is exposed European integration of Republic of Poland. Pre-conditions of this process and it consequences are shown - for Poland and European Union. A sufficient historiography and spring base is in-process used. The used works of the Ukrainian, Polish and other authors, official records of Republic of Poland and EU, materials of network, are the Internet. The structure of work is logical and answers an object and research object. The historiography and spring base of work, that is sufficient for opening of tasks of work, is analysed in the first division. In the second division factors, pre-conditions and motion of process of entry of Poland, are certain in EU. Economic and political reforms are shown conducted for accordance to the criteria of membership in EU. In the third division, participating of Republic of Poland is analysed in activity of European Union. Participation of Poland in a foreign policy and politics of safety of EU is described in a fourth division. Position of country is analysed in relation to the questions of foreign policy, and her participating in peacemaking operation on Balkans, in Iraq, Afghanistan, countries of Africa.
Опис
Ключові слова
Польща, Європейський Союз, євроінтеграція, політика безпеки, зовнішня політика, Poland, European Union, European integration, security policy, foreign policy
Бібліографічний опис
Дубелева, А. М. Польща та Європейський союз 1992 – 2015 рр. [Текст] : магістер. робота / А. М. Дубелева ; науковий керівник І. В. Горобець. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 72 с.