Формування співацького голосу майбутнього вокаліста засобами резонансної техніки у процесі фахової підготовки

Анотація
Магістерське дослідження присвячено важливій темі виховання майбутнього вокаліста, практичних аспектів роботи з його співацьким голосом засобами резонансної техніки. Теоретичні основи досліджуваного феномену розкрито у процесі аналізу психо-фізіологічних і акустичних властивостей голосу, висвітлення резонансної техніки постановки голосу як основи вокального навчання. Методичні засади обгрунтовано важливістю забезпечення педагогічних умов та доцільністю застосування розроблених методичних рекомендацій щодо формування співацького голосу майбутнього вокаліста засобами резонансної техніки у процесі фахової підготовки
The master's thesis is devoted to the important topic of educating the future vocalist, the practical aspects of working with his singing voice using resonant techniques. The theoretical foundations of the studied phenomenon are revealed in the process of analysis of psycho-physiological and acoustic properties of voice, coverage of resonant techniques of voice production as the basis of vocal training. Methodical bases are substantiated by importance of maintenance of pedagogical conditions and expediency of application of the developed methodical recommendations concerning formation of a singing voice of the future vocalist means of resonant technology in the process of professional training
Опис
Ключові слова
майбутній вокаліст, резонансна техніка співу, future vocalist, resonant singing technique
Бібліографічний опис
Перешивайло, О. В. Формування співацького голосу майбутнього вокаліста засобами резонансної техніки у процесі фахової підготовки [Текст] : магістер. робота / О. В. Перешивайло ; науковий керівник С. Г. Крамська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 103 с.