Правове регулювання, переваги та проблеми діяльності з наставництва дітей-сиріт в Україні

Анотація
Стаття присвячена комплексному дослідженню діяльності з наставництва дітей-сиріт в Україні. Автор наголошує на необхідності деінституціалізації послуг для дітей та їх переведення в нові форми влаштування. З урахуванням норм національного законодавства проведено аналіз учасників правовідносин з наставництва, розкрито проблемні питання, з якими вони стикаються, охарактеризовані особливості укладання договору з наставництва. Доведено, що, незважаючи на те, що наставництво дітей-сиріт набуває в Україні популярності, виникає необхідність у переосмисленні та глибокому аналізі концептуальних засад даної діяльності, запропоновано шляхи розв’язання деяких проблем.
The article is concerned with overall study of activities on mentoring of orphaned children in Ukraine. The author emphasizes the need of deinstitutionalisation of children facilities and their transfer to new forms of arrangement. Participants of legal relations on mentoring were analyzed, topical issues, they face, were solved, special aspects of the conclusion of the contract on mentoring were defined with consideration for national statutes of the law. Despite the fact that mentoring of orphaned children is gaining in popularity in Ukraine, the need of complete rethinking and a very thoughtful analysis of conceptual foundations of certain activities was improved and solutions of some problems were suggested.
Опис
Ключові слова
діти-сироти, наставник, наставництво, деінституціалізація, договір про наставництво, orphaned children, mentor, mentoring, deinstitutionalization, agreement for mentoring
Бібліографічний опис
Іваній, О. М. Правове регулювання, переваги та проблеми діяльності з наставництва дітей-сиріт в Україні [Текст] / О. М. Іваній // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2018. – № 4–2 (32). P. 91–94.