Вигук як гендерна особливість мовленнєвої поведінки у сучасному американському графічному дискурсі

Анотація
У роботі прослідковується взаємозв’язок категорії статі і мови та аналізуються існуючі гендерні стереотипи. Робиться системний аналіз особливостей вживання вигуку із позицій автора-чоловіка та автора-жінки у американському графічному дискурсі.
The paper traces the relationship between gender and language and analyzes existing gender stereotypes. A systematic analysis of the peculiarities of the use of the exclamation from the positions of the author-man and the author-woman in the American graphic discourse is made.
Опис
Ключові слова
американський графічний дискурс, вигук, вигук-директив, вигук-експресив, вигук-імператив, гендер, гендерне дослідження, гендерні особливості, дискурсивний маркер, експресивна функція, комунікативна поведінка, стать, American graphic discourse, exclamation, exclamation-directives, exclamation-expressive, exclamation-imperative, gender, gender research, gender features, discursive marker, expressive function, communicative behavior, gender
Бібліографічний опис
Федорова, Д. О. Вигук як гендерна особливість мовленнєвої поведінки у сучасному американському графічному дискурсі [Текст] : магістер. робота / Д. О. Федорова ; науковий керівник Т. М. Буренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 96 с.