Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі

Анотація
У монографії представлено теоретичні та прикладні результати наукових досліджень науковців, аспірантів щодо реалізації навчання, виховання та розвитку дітей з особливми освітніми потребами (за нозологіями) та взаємодії з їх батьками, наведено моделі сучасної системи допомоги цим дітям. Монографія адресована широкому колу фахівців, спеціалістам у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, аспірантам, студентам та батькам, які мають дітей з особливими освітніми потребами.
The monograph presents theoretical and applied results of scientific research of scientists, graduate students on the implementation of education, upbringing and development of children with special educational needs (nosologies) and interaction with their parents, models of modern care for these children. The monograph is addressed to a wide range of specialists, specialists in the field of special and inclusive education, graduate students, students and parents who have children with special educational needs.
Опис
Авторський колектив: Дегтяренко Т. М. – доктор педагогічних наук, професор; Боряк О. В. – доктор педагогічних наук, доцент; Бондаренко Ю. А. – доктор педагогічних наук, доцент; Дмитрієва І. В. – доктор педагогічних наук, професор; Кузікова С. Б. – доктор психологічних наук, професор; Пахомова Н.Г. – доктор педагогічних наук, професор; Колишкін О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент; Косенко Ю. М. – кандидат педагогічних наук, доцент; Лопатинська Н. А. – кандидат педагогічних наук, доцент; Прядко Л. О. – кандидат педагогічних наук, доцент; Усик Д. Б. – кандидат психологічних наук, доцент; Іваненко А. С. – кандидат психологічних наук, старший викладач; Чобанян А. В. – старший викладач; Золотарьова Т. В. – викладач; Скиба Т. Ю. – викладач; Стайко О. С. – аспірантка; Курєнкова°А. В. – аспірантка.
Ключові слова
спеціальна освіта, інклюзивна освіта, спеціальна психологія, діти з особливими освітніми потребами, special education, inclusive education, special psychology, children with special educational needs
Бібліографічний опис
Корекційно-реабілітаційна діяльність в сучасному освітньому просторі [Текст] : монографія : до 95 річниці Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти ; під заг. ред.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 257 с.