Олімпійський та паралімпійський спорт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків олімпійського та паралімпійського спорту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямку збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації.
The journal is a peer-reviewed publication that publishes the results of scientific research on current areas of Olympic and Paralympic sports. Theoretical, methodological and practical aspects of training athletes, the latest developments in the direction of preserving human health, innovative approaches to the development of the field of fitness and recreation, physical education of various population groups, and physical rehabilitation are considered.
Опис
Ключові слова
фізична підготовка, фізичні якості, здоров’язбережувальна компетентність, рухова активність, Паралімпійський спорт, physical training, physical qualities, motor activity, health-preserving competence, Paralympic sport
Бібліографічний опис
Олімпійський та паралімпійський спорт [Текст] : науковий журнал. Вип. 2. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, М. О. Носко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 36 с.